Home
Oprescu Marius - Coordonator al Directiei Tehnice

În conformitate cu prevederile art. 26 din Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 68/28 iunie 2012, VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT, COORDONATOR AL DIRECTIEI TEHNICE şi al Arhitectului Şef îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
- coordonează activitatea comisiilor permanente de urbanism şi cea pentru agricultură ale Consiliului Judeţean Olt;
- coordonează şi răspunde de gestionarea drumurilor publice de interes judeţean, cadastrul rutier, gestiunea traficului banca de date tehnice, reţea şi studiu de tarife şi recensămintele de circulaţie;
- coordonează şi răspunde de activitatea de dezvoltare a reţelei de drumuri publice;
- coordonează şi răspunde de actualizarea la zi a cărţii tehnice a construcţiilor drumurilor judeţene;
- coordonează şi răspunde de realizarea reviziei drumurilor publice, conform legii, precum şi de desfăşurarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi menţinere permanentă a drumurilor în stare de viabilitate;
- coordonează şi răspunde de întocmirea băncii de date privind siguranţa circulaţiei rutiere;
- coordonează şi răspunde de activitatea de promovare a noilor investiţii la drumurile de interes judeţean;
- coordonează şi răspunde de activitatea de studii şi prognoze pentru dezvoltarea şi sistematizarea drumurilor;
- coordonează şi răspunde de activitatea de întocmire a documentaţiilor pentru lucrările de construire şi modernizare a drumurilor publice de interes judeţean;
- coordonează şi răspunde de desfăşurarea în bune condiţii a activităţii pe timp de iarnă; deszăpeziri, asigurarea materialelor antiderapante şi chimice;
- coordonează şi răspunde de asigurarea calităţii şi controlul tehnic al lucrărilor pe drumurile de interes judeţean;
- coordonează şi răspunde de activitatea de întocmire a documentaţiilor pentru care se emit certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi autorizaţii de desfiinţare;
- coordonează şi răspunde de activitatea de îndrumare şi control la primăriile comunale în domeniul disciplinei în construcţii şi de urbanism;
- coordonează şi răspunde de aplicarea planului de urbanism general;
- coordonează şi răspunde de asigurarea consultanţei de specialitate în cadrul programelor de investiţii şi întocmirea documentaţiilor tehnico-economice ale investiţiilor;
- coordonează şi răspunde de activitatea de organizare a licitaţiilor şi analiza ofertelor în domeniul investiţiilor;
- coordonează şi răspunde de protejarea monumentelor istorice şi de administrarea patrimoniului public şi privat al judeţului;
- prezintă Consiliului Judeţean Olt propuneri pentru înfiinţarea de instituţii, agenţi economici, concesionarea, închirierea, locaţia de gestiune a unor bunuri sau servicii;
- asigură aplicarea actelor normative în domeniul de activitate pe care îl coordonează;
- coordonează activitatea Societăţii Comerciale Olt Drum SA, a Serviciului Judeţean de Pază Olt, a Bibliotecii Judeţene "Ion Minulescu" şi a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale "Oltul".

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei