Home
Secretarul General al Judeţului Olt

Atribuţii
- Coordonează activitatea Serviciului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean;
- Coordonează activitatea Aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean;
- Îndeplineşte funcţia de Preşedinte al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
- Îndeplineşte funcţia de Preşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului.

Exercită atribuţiile prevăzute de Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 aprobată cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
- Avizează, pentru legalitate, dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean;
- Contrasemnează hotărârile Consiliului Judeţean;
- Participă la şedinţele Consiliului Judeţean;
- Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Judeţean şi Preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi Prefect;
- Organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Judeţean şi a dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean;
- Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean şi a hotărârilor Consiliului Judeţean, în condiţiile legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
- Asigură procedurile de convocare a Consiliului Judeţean şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor Consiliului Judeţean şi redactează hotărârile Consiliului Judeţean;
- Pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului Judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
- Alte atribuţii prevăzute de lege, stabilite de Consiliul Judeţean sau de Preşedintele Consiliului Judeţean, după caz.

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei