Home
Legislaţie
Principii ce rezultă din jurisprundenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date (publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001)
Ordin al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice aprobată prin Legea nr. 247/2002
Ordonanţa Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ teritoriale, aprobată prin Legea nr. 534/2003
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002
Metodologia 1-1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
Ordonanţa de Urgenţă nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată prin Legea nr. 212/2002
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea nr. 507/2003 privind bugetul de stat pe anul 2004
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004
Legea contabilităţii nr. 82/1991
Ordonanţa Guvernului 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului
Ordinul nr. 1943/2001 al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 cu privire la reglementarea drepturilor de natură salarială a funcţionarilor publici, aprobată prin Legea nr. 228/2003
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor aplica în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2000
Ordonanţa Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor
Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 218/2003 pentru aprobarea instrucţiunilor privind reîncadrarea funcţionarilor publici
Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice
Hotărârea Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea, dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi control şi a funcţionarilor publici
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, modificată şi completată prin Legea nr. 486/2003
Ordonanţa Guvernului nr. 24/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată prin Legea nr. 233/2002
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Normele metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999
Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată
Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 cu privire la aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
Constituţia României
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei