Home
Hotărâri 2017
Hotărârea nr. 230 din 21.12.2017
cu privire la completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 229 din 21.12.2017
cu privire la validare mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 228 din 21.12.2017
cu privire la încetare mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 227 din 21.12.2017
cu privire la constituire comisie specială pentru întocmirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt
Hotărârea nr. 226 din 21.12.2017
cu privire la aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“
Hotărârea nr. 225 din 21.12.2017
cu privire la însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt
Hotărârea nr. 224 din 21.12.2017
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Consolidare corpului drumului, terasamentului şi versantului pe drumul judeţean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui“
Hotărârea nr. 223 din 21.12.2017
cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, a componenţei Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei, cu modificările ulterioare
Hotărârea nr. 222 din 21.12.2017
cu privire la darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 221 din 21.12.2017
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 17+900“
Hotărârea nr. 220 din 21.12.2017
cu privire la stabilrea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al judeţului, pentru anul 2018
Hotărârea nr. 219 din 21.12.2017
cu privire la stabilriea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2018
Hotărârea nr. 218 din 21.12.2017
cu privire la dezmembrarea unui imobil-teren aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci
Hotărârea nr. 217 din 21.12.2017
cu privire la aprobare taxe pentru anul 2018
Hotărârea nr. 216 din 21.12.2017
cu privire la revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al municipiului Slatina şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 215 din 21.12.2017
cu privire la stabilirea tarifului de încheiere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2018
Hotărârea nr. 214 din 21.12.2017
cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt; desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 213 din 21.12.2017
cu privire la aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabilşi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene pentru anul 2018
Hotărârea nr. 212 din 21.12.2017
cu privire la aprobarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotărârea nr. 211 din 21.12.2017
cu privire la: aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2017-2018; aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2018
Hotărârea nr. 210 din 21.12.2017
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2017
Hotărârea nr. 209 din 21.12.2017
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016
Hotărârea nr. 208 din 21.12.2017
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 207 din 21.12.2017
cu privire la aprobarea participării judeţului Olt, reprezentat prin Consiliul Judeţean Olt, la majorarea capitalului social al SC Compania de Apa Olt SA cu aport în numerar
Hotărârea nr. 206 din 21.12.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşiurare a analizei noului proiect de management al domnului Guţică-Florescu Laurenţiu-Gerard, manager al Muzeului Judeţean Olt, care a obţinut la evaluarea fiscală a managementului nota 9,72
Hotărârea nr. 205 din 21.12.2017
cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotărârea nr. 204 din 21.12.2017
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.11.2017
Hotărârea nr. 203 din 21.12.2017
cu privire la acordare premii pentru sportivii şi antrenorii din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, Europene şi Balcanice - Sporturi Olimpice şi echipei de fotbal Athletic Slatina pentru câştigarea turneului internaţional „Fotball Cup Barcelona“
Hotărârea nr. 202 din 21.12.2017
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna noiembrie 2017
Hotărârea nr. 201 din 04.12.2017
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 2017
Hotărârea nr. 200 din 23.11.2017
cu privire la aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Laurenţiu - Gerard Guţică - Florescu, manager al Muzeului Judeţean Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,72
Hotărârea nr. 199 din 23.11.2017
cu privire la modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 198 din 23.11.2017
cu privire la aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş, Judeţul Olt“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat
Hotărârea nr. 197 din 23.11.2017
cu privire la aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr. 196 din 23.11.2017
cu privire la modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior
Hotărârea nr. 195 din 23.11.2017
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021
Hotărârea nr. 194 din 23.11.2017
cu privire la acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei unui teren situat în comuna Schitu, judeţul Olt şi transmiterea acestuia din domeniul public al Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, judeţul Olt
Hotărârea nr. 193 din 23.11.2017
cu privire la modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017
Hotărârea nr. 192 din 23.11.2017
pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate
Hotărârea nr. 191 din 23.11.2017
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2017
Hotărârea nr. 190 din 23.11.2017
privind aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“, respectiv Comuna Brastavăţu
Hotărârea nr. 189 din 23.11.2017
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influenţelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi la cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital
Hotărârea nr. 188 din 23.11.2017
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 187 din 23.11.2017
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Octombrie 2017
Hotărârea nr. 186 din 23.11.2017
cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în cadrul Consiliului de administraţie al Serviciului Judeţean de Pază Olt
Hotărârea nr. 185 din 23.11.2017
cu privire la completarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 184 din 23.11.2017
cu privire la validare mandate de consilier judeţean
Hotărârea nr. 183 din 23.11.2017
cu privire la încetarea unui mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 182 din 23.11.2017
cu privire la încetarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Sulger Cornelia
Hotărârea nr. 181 din 26.10.2017
cu privire la constatarea încetării exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotărârea nr. 180 din 26.10.2017
cu privire la constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; desemnare şi validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Hotărârea nr. 179 din 26.10.2017
cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018
Hotărârea nr. 178 din 26.10.2017
cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2018
Hotărârea nr. 177 din 26.10.2017
cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru anul 2018
Hotărârea nr. 176 din 26.10.2017
cu privire la: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reparaţii şi de modernizare la clădirea fostă Cantină + centrală termică, Centrul de plasament Cireşarii Corabia“
Hotărârea nr. 175 din 26.10.2017
cu privire la rectificarea poziţiei din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016
Hotărârea nr. 174 din 26.10.2017
cu privire la tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene
Hotărârea nr. 173 din 26.10.2017
cu privire la transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformare a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante, desfiinţarea a două posturi, în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; aprobarea numărului de posturi pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 172 din 26.10.2017
cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Olt, Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016
Hotărârea nr. 171 din 26.10.2017
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii nou „Modernizare drum judeţean DJ544A, km. 0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstriţa“, inclus pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
Hotărârea nr. 170 din 26.10.2017
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotărârea nr. 169 din 26.10.2017
cu privire la desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 168 din 26.10.2017
cu privire la aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 642, Stoeneşti (intersecţie DN6) - Giuvărăşti (limită judeţul Teleroman)“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat
Hotărârea nr. 167 din 26.10.2017
cu privire la: aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km. 21+050“
Hotărârea nr. 165 din 26.10.2017
cu privire la rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei
Hotărârea nr. 164 din 26.10.2017
cu privire la transformare post vacant în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotărârea nr. 163 din 26.10.2017
cu privire la transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior
Hotărârea nr. 162 din 26.10.2017
cu privire la transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt
Hotărârea nr. 161 din 26.10.2017
cu privire la acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate
Hotărârea nr. 160 din 26.10.2017
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2017
Hotărârea nr. 159 din 26.10.2017
cu privire la desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Olt, pentru anul şcolar 2017-2018
Hotărârea nr. 158 din 26.10.2017
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.09.2017
Hotărârea nr. 157 din 26.10.2017
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreşţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna septembrie 2017
Hotărârea nr. 156 din 25.09.2017
cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administre al Palatul Copiilor „Adrian Băran“ Slatina, pentru anul şcolar 2017-2018
Hotărârea nr. 155 din 25.09.2017
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire parcare la Spitalulul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, comuna Schitu, judeţul Olt“
Hotărârea nr. 154 din 25.09.2017
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotărârea nr. 153 din 25.09.2017
cu privire la: - aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de către managerul Muzeului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 152 din 25.09.2017
cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Hotărârea nr. 151 din 25.09.2017
cu privire la includerea în domeniul public al Judeţului Olt, a unor imobile şi a terenului aferent situate în comuna Spineni, judeţul Olt, în care funcţionează Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Spineni
Hotărârea nr. 150 din 25.09.2017
cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Balş, pentru anul şcolar 2017-2018
Hotărârea nr. 149 din 25.09.2017
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016
Hotărârea nr. 148 din 25.09.2017
privind atribuirea unei licenţe de trase pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Dinu Tudor Intim SNC, pe ruta Caracal - Comanca - Deveselu
Hotărârea nr. 147 din 25.09.2017
cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Balş, pentru anul şcolar 2017-2018
Hotărârea nr. 146 din 25.09.2017
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părţi din zona drumului judeţean DJ 703D
Hotărârea nr. 145 din 25.09.2017
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 144 din 25.09.2017
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2017
Hotărârea nr. 143 din 25.09.2017
cu privire la transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei
Hotărârea nr. 142 din 25.09.2017
cu privirel la: aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 141 din 25.09.2017
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna august 2017
Hotărârea nr. 140 din 12.09.2017
cu privire la: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt
Hotărârea nr. 139 din 24.08.2017
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Lucrari de fatade si acoperis la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Bals“
Hotărârea nr. 138 din 24.08.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie publica de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea comisiei de solutionare a contestatiilor
Hotărârea nr. 137 din 24.08.2017
cu privire la inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul Judetului Olt
Hotărârea nr. 136 din 24.08.2017
cu privire la reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului Olt
Hotărârea nr. 135 din 24.08.2017
cu privire la transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotărârea nr. 134 din 24.08.2017
cu privire la transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii
Hotărârea nr. 133 din 24.08.2017
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la Consiliul Judetean Olt“
Hotărârea nr. 132 din 24.08.2017
cu privire la transformare post vacant in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 131 din 24.08.2017
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetului Judetului Olt pe anul 2017
Hotărârea nr. 130 din 24.08.2017
cu privire la consultarea cetatenilor judetului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanati judetului Olt
Hotărârea nr. 129 din 24.08.2017
cu privire la aprobarea proiectului: „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Biblioteca Judeteana Olt Ion Minulescu“ si a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 128 din 24.08.2017
cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice pentru sediul Consiliului Judetean Olt“ si a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 127 din 24.08.2017
cu privire la aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii reprezentand sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt“ si a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 126 din 24.08.2017
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivele de investitii „Construire podete tubulare noi pe drumurile judetene din judetul Olt“: DJ 546C, DJ546E, DJ643, DJ643C, DJ644, DJ644A, DJ653, DJ657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A
Hotărârea nr. 125 din 24.08.2017
cu privire la aprobarea proiectului "Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la cladirea Inspectoratului de Protectie Civila Olt" si a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 124 din 24.08.2017
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2017
Hotărârea nr. 123 din 24.08.2017
cu privire la aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirii Apartamente - Fosta Vila de Protocol" si a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 122 din 24.08.2017
cu privire la aprobarea utilizarii in anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2016
Hotărârea nr. 121 din 24.08.2017
cu privire la aprobarea proiectului "Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la cladirile publice care apartin Consiliului Judetean Olt - Centrul Militar Judetean Olt" si a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 120 din 24.08.2017
cu privire la stabilirea costului mediu luna de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt pentru persoane cu handicap pentru luna IULIE 2017
Hotărârea nr. 119 din 27.07.2017
cu privire la aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitaţie publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubritate de pe raza judeţului Olt; - Contractului de Management Integrat al Deşeurilor Bălteni şi a Staţiilor de transfer, precum şi monitorizare a depozitelor neconforme închise din judeţul Olt
Hotărârea nr. 118 din 27.07.2017
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 117 din 27.07.2017
cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, începând cu data de 1 iulie 2017
Hotărârea nr. 116 din 27.07.2017
cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017
Hotărârea nr. 115 din 27.07.2017
cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017
Hotărârea nr. 114 din 27.07.2017
cu privire la stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021
Hotărârea nr. 113 din 27.07.2017
cu privire la constatarea încetării exercitării cu caracter temporar al funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt; - exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotărârea nr. 112 din 27.07.2017
cu privire la reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 111 din 27.07.2017
cu privire la reîncadrarea în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt
Hotărârea nr. 110 din 27.07.2017
cu privire la reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“
Hotărârea nr. 109 din 27.07.2017
cu privire la reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt
Hotărârea nr. 108 din 27.07.2017
cu privire la reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Hotărârea nr. 107 din 27.07.2017
cu privire la reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 106 din 27.07.2017
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 105 din 27.07.2017
cu privire la participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“
Hotărârea nr. 104 din 27.07.2017
cu privire la prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“
Hotărârea nr. 103 din 27.07.2017
cu privire la înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul Judeţului Olt
Hotărârea nr. 102 din 27.07.2017
cu privire la înlocuire membru şi actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 101 din 27.07.2017
cu privire la completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“
Hotărârea nr. 100 din 27.07.2017
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Pavilion Geronto-Psihiatrie şi Adicţii la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci“
Hotărârea nr. 99 din 27.07.2017
cu prvire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2017
Hotărârea nr. 98 din 27.07.2017
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Iunie 2017
Hotărârea nr. 97 din 27.07.2017
cu privire la rectificarea bugetului judeţului Olt pe anul 2017
Hotărârea nr. 96 din 29.06.2017
cu privire la aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt în perioada 2017-2020
Hotărârea nr. 95 din 29.06.2017
cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 94 din 29.06.2017
cu privire la transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei
Hotărârea nr. 93 din 29.06.2017
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare şi modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural“ şi a cheltuielilor legate de acest proiect
Hotărârea nr. 92 din 29.06.2017
cu privire la actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt
Hotărârea nr. 91 din 29.06.2017
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta Potcoava (Sineşti) - Slatina
Hotărârea nr. 90 din 29.06.2017
cu privire la aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotărârea nr. 89 din 29.06.2017
cu privire la transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului
Hotărârea nr. 88 din 29.06.2017
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta Potcoava (Sineşti) - Scorniceşti
Hotărârea nr. 87 din 29.06.2017
cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în cadrul Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 86 din 29.06.2017
cu privire la stabilirea costului mediu luna de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MAI 2017
Hotărârea nr. 85 din 25.05.2017
cu privire la constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; desemnarea şi validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Hotărârea nr. 84 din 25.05.2017
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 546, Dăneasa (intersecţie DN6) - Slatina (intersecţie DN65) - Verguleasa (intersecţie DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat
Hotărârea nr. 83 din 25.05.2017
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale EDYTRANS OLITUR 2006 SRL
Hotărârea nr. 82 din 25.05.2017
cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“
Hotărârea nr. 81 din 25.05.2017
cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt
Hotărârea nr. 80 din 25.05.2017
cu privire la aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 79 din 25.05.2017
cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotărârea nr. 78 din 25.05.2017
cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt
Hotărârea nr. 77 din 25.05.2017
cu privire la aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 76 din 25.05.2017
cu privire la aprobarea participării Consiliuliui Judeţean Olt în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu“, ediţia a II-a
Hotărârea nr. 75 din 25.05.2017
cu privire la transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotărârea nr. 74 din 25.05.2017
cu privire la acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt
Hotărârea nr. 73 din 25.05.2017
cu privire la completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“
Hotărârea nr. 72 din 25.05.2017
cu privire la rectificarea bugetului judeţului Olt, pe anul 2017
Hotărârea nr. 71 din 25.05.2017
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Realizare sediu de ambulanţă în municipiul Caracal“
Hotărârea nr. 70 din 25.05.2017
cu privire la aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu“ Slatina la organizarea Concursului - Festival interjudeţena de teatru şcolar „Eugen Ionescu“, ediţia a V-a
Hotărârea nr. 69 din 25.05.2017
cu privire la stabilirea costului mediului lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna aprilie 2017
Hotărârea nr. 68 din 27.04.2017
cu privire la completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“
Hotărârea nr. 67 din 27.04.2017
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2017
Hotărârea nr. 66 din 27.04.2017
cu privire la transformare post şi înfiinţare posturi în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Hotărârea nr. 65 din 27.04.2017
cu privire la asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Naţional de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a
Hotărârea nr. 64 din 27.04.2017
cu privire la stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2017
Hotărârea nr. 63 din 27.04.2017
cu privire la modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt
Hotărârea nr. 62 din 27.04.2017
cu privire la darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 61 din 27.04.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt;
Hotărârea nr. 60 din 27.04.2017
cu privire la aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2017
Hotărârea nr. 59 din 27.04.2017
cu privire la încetarea calităţii de membru în comisia de evaluare; - aprobarea reluării procedurii de evaluare anuală a managementului Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 58 din 27.04.2017
cu privire la aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, Muzeului Judeţean Olt, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina;
Hotărârea nr. 57 din 27.04.2017
cu privire la - încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de spectacole; - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 56 din 27.04.2017
cu privire la aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 55 din 27.04.2017
cu privire la aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017
Hotărârea nr. 54 din 27.04.2017
cu privire la aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco pe anul 2017
Hotărârea nr. 53 din 27.04.2017
cu privire la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017
Hotărârea nr. 52 din 27.04.2017
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2017
Hotărârea nr. 51 din 27.04.2017
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt şi a situaţiilor financiare pe anul 2016
Hotărârea nr. 50 din 27.04.2017
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna martie 2017
Hotărârea nr. 49 din 27.04.2017
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016
Hotărârea nr. 48 din 27.04.2017
cu privire la aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2017
Hotărârea nr. 47 din 27.04.2017
cu privire la aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2017
Hotărârea nr. 46 din 27.04.2017
cu privire la aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017
Hotărârea nr. 45 din 27.04.2017
cu privire la aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călăraşi, pentru anul 2017
Hotărârea nr. 44 din 27.04.2017
cu privire la aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2017
Hotărârea nr. 43 din 12.04.2017
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 546, Dăneasa (intersecţie DN6) - Slatina (intersecţie DN65) - Verguleasa (intersecţie DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat
Hotărârea nr. 42 din 23.03.2017
cu privire la modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt
Hotărârea nr. 41 din 23.03.2017
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 120/28.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeâean Olt nr. 90/26.05.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul „Restaurare, consolidare şi modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural“
Hotărârea nr. 40 din 23.03.2017
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare şi modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural“ şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 39 din 23.03.2017
cu privire la aprobarea documentaţiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivele de investiţii noi „Lucrări de modernizare drumuri judeţene de DJ544A şi DJ644“ şi a documentaţiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentur obiectivul de investiţii nou „Lucrări de modernizare drumuri judeţene pe DJ546C“, propuse a fi incluse pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
Hotărârea nr. 38 din 23.03.2017
cu privire la aprobarea documentaţiilor tehnico - economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiective de investiţii „lucrări de modernizare drumuri judeţene pe DJ703B, DJ657B, DJ642A, DJ653, DJ546E, DJ703D, DJ678E şi DJ643C“ finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2013
Hotărârea nr. 37 din 23.03.2017
cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2017
Hotărârea nr. 36 din 23.03.2017
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Februarie 2017
Hotărârea nr. 35 din 23.03.2017
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016
Hotărârea nr. 34 din 23.03.2017
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Raissan Sprintour SRL
Hotărârea nr. 33 din 23.03.2017
cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt
Hotărârea nr. 32 din 23.03.2017
cu privire la înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul Judeţului Olt
Hotărârea nr. 31 din 23.03.2017
cu privire la aprobarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020
Hotărârea nr. 30 din 23.03.2017
cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, a componenţei Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei, cu modificările ulterioare
Hotărârea nr. 29 din 23.03.2017
cu privire la repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi estimări pe anii 2018-2020
Hotărârea nr. 28 din 23.03.2017
cu privire la desemnarea reprezentantului Judeţului Olt în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia
Hotărârea nr. 27 din 23.03.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt; desemnarea comisiilor de evaluare şi a secretariatului comisiilor de evaluare şi desemnarea comisiilor de soluţionare a contestaţiilor
Hotărârea nr. 26 din 23.03.2017
cu privire la repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 pentru bugetul judeţului Olt
Hotărârea nr. 25 din 23.03.2017
cu privire la aprobare transformare post în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 24 din 23.02.2017
cu privire la modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 23 din 23.02.2017
cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017
Hotărârea nr. 22 din 23.02.2017
cu privire la aprobarea Strategiei Energetice a Judeţului Olt pentru perioada 2016-2020
Hotărârea nr. 21 din 23.02.2017
privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Mateus Tur SRL
Hotărârea nr. 20 din 23.02.2017
cu privire la actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-30.06.2019
Hotărârea nr. 19 din 23.02.2017
pentru modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017
Hotărârea nr. 18 din 23.02.2017
cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016
Hotărârea nr. 17 din 23.02.2017
cu privire la aprobare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Amenajare exterioară Centru şi cale acces - Centru de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie din judeţul Olt“
Hotărârea nr. 16 din 23.02.2017
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017
Hotărârea nr. 15 din 23.02.2017
cu privire la completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 14 din 23.02.2017
cu privire la validare mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 13 din 02.02.2017
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru sumele din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020
Hotărârea nr. 12 din 26.01.2017
cu privire la transformări de posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparat propriu şi servicii sociale fără personalitate juridică din structura direcţiei; - modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 11 din 26.01.2017
cu privire la constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt
Hotărârea nr. 10 din 26.01.2017
cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotărârea nr. 9 din 26.01.2017
cu privire la încetare mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 8 din 26.01.2017
cu privire la desemnare membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“
Hotărârea nr. 7 din 26.01.2017
referitor la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Olt, din administrarea Consiliului Judeţean Olt în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 6 din 26.01.2017
cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2017 şi împuternicire Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 5 din 26.01.2017
cu privire la darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 4 din 26.01.2017
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2017
Hotărârea nr. 3 din 26.01.2017
cu privire la stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinători legali ai acestora pentru anul 2017
Hotărârea nr. 2 din 26.01.2017
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna decembrie 2016
Hotărârea nr. 1 din 09.01.2017
cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul bugetului local
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei