Home
Hotărâri 2020
Hotararea nr 196 din 29.12.2020
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020
Hotararea nr 195 din 29.12.2020
cu privire la: desemnarea unui număr de 6 consilieri județeni pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.)
Hotararea nr. 194 din 17.12.2020
cu privire la: trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în domeniul public al orașului Balș, județul Olt
Hotararea nr. 193 din 17.12.2020
cu privire la: încetare mandat de consilier județean
Hotararea nr. 192 din 17.12.2020
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 191 din 17.12.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrulDirecției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2020
Hotararea nr. 190 din 17.12.2020
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020
Hotararea nr. 189 din 17.12.2020
cu privire la desemnare consilieri județeni pentru a face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Olt
Hotararea nr. 188 din 17.12.2020
cu privire la trecerea unui teren în suprafață de 7053 mp din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt
Hotararea nr. 187 din 17.12.2020
pentru modificarea art. 5 lit. a)-d) din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean Olt - instituție publică de cultură dinsubordinea Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.163/26.11.2020
Hotararea nr. 186 din 17.12.2020
pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 169/26.11.2020 cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativteritoriale JudețulOlt
Hotararea nr. 185 din 17.12.2020
cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2021”
Hotararea nr. 184 din 17.12.2020
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul Județean Olt, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco și Administrația Fondului pentru Mediu
Hotararea nr. 183 din 17.12.2020
cu privire la: aprobarea Planului de Investiții pe anul 2021 care sefinanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire si Dezvoltare constituit pentru Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt
Hotararea nr. 182 din 17.12.2020
cu privire la: aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivulde investiții: Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul ,,Clădiri ale fostului Centru de PlasamentZorile Slatina”, str. Centura Basarabilor nr. 8, municipiul Slatina, județul Olt
Hotararea nr. 181 din 17.12.2020
cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. OLT DRUM S.A.
Hotararea nr. 180 din 17.12.2020
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.11.2020
Hotararea nr. 179 din 17.12.2020
cu privire la numirea în funcția publică de conducere de director executiv al Direcției Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 178 din 17.12.2020
cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2021
Hotararea nr. 177 din 17.12.2020
cu privire la: APROBARE TAXEpentru anul 2021
Hotararea nr. 176 din 17.12.2020
cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţileprestate de unele instituţii de cultură de interes județean,pentru anul 2021
Hotararea nr. 175 din 17.12.2020
cu privire la : aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene, precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene pentru anul 2021
Hotararea nr. 174 din 17.12.2020
cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunarepe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativcu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniulpublic sau privat al județului, precum și cu privire lastabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe aConsiliului Județean Olt, pentru anul 2021
Hotararea nr.173 din 15.12.2020
cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020
Hotararea nr. 172 din 26.11.2020
cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuielial S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2020
Hotararea nr. 171 din 26.11.2020
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020
Hotararea nr. 170 din 26.11.2020
cu privire la aprobarea încheierii unor contracte de delegare a gestiuniiserviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în ariateritorială de competență a județului Olt, precum și cu privire la aprobareaeliberării unor licențe de traseu
Hotararea nr. 169 din 26.11.2020
cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale Județul Olt
Hotararea nr. 168 din 26.11.2020
cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 167 din 26.11.2020
cu privire la înființarea Cabinetelor Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și aRegulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al ConsiliuluiJudețean Olt, precum și ale Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților ConsiliuluiJudețean Olt
Hotararea nr. 166 din 26.11.2020
cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri și membri supleanți în cadrul Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi aflate in subordinea Consiliului Judetean Olt
Hotararea nr. 165 din 26.11.2020
cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județeande Urgență Slatina
Hotararea nr. 164 din 26.11.2020
pentru modificarea articolului 3 litera a) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 150/05.11.2020 cu privire la: organizarea Comisiilor de specialitate aleConsiliului Județean Olt în principalele domenii de activitate
Hotararea nr. 163 din 26.11.2020
cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluăriifinale pentru perioada 01.03.2018 – 28.02.2021 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor
Hotararea nr. 162 din 26.11.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice dincadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru lunile SEPTEMBRIE și OCTOMBRIE2020
Hotararea nr. 161 din 26.11.2020
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000 - 6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți”
Hotararea nr. 160 din 26.11.2020
cu privire la: înlocuire membru și actualizare componență Comisie pentru ProtecțiaCopilului Olt
Hotararea nr. 159 din 26.11.2020
cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Hotararea nr. 158 din 26.11.2020
cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din subordinea Consiliului Județean Olt, pentru anul școlar 2020 - 2021
Hotararea nr. 157 din 26.11.2020
cu privire la transformarea unui post în statul de funcţii al Centrului Județean de Culturăși Artă Olt, ca urmare a promovării într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel destudii superior
Hotararea nr. 156 din 26.11.2020
cu privire la imputernicirea Presedintelui Consiliului Judetean Olt pentru acordarea unui ajutor banesc persoanelor din judetul Olt care implinesc varsta de 100 ani
Hotararea nr. 155 din 26.11.2020
cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut
Hotararea nr. 154 din 26.11.2020
cu privire la: aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivulde investiții ”Extindere instalație termică interioară la corp Pavilion, Școala Profesională Specială Balș”
Hotararea nr. 153 din 26.11.2020
pentru stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privindreglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusuluiSARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea șicompletarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționalenr. 1/2011, precum și a altor acte normative în domeniul transportului publicjudețean de persoane prin curse regulate, în județul Olt
Hotararea nr. 152 din 10.11.2020
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2020
Hotararea nr. 151 din 05.11.2020
cu privire la: alegerea Vicepreședinților Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 150 din 05.11.2020
cu privire la: organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului JudețeanOlt în principalele domenii de activitate
Hotararea nr 149 din 20.10.2020
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2020
Hotararea nr 148 din 09.10.2020
cu privire la asocierea între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea organizării și finanțării evenimentului Festivalul Național de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a, aprobarea contractului de prestări servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Național de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a, precum și pentru modificarea poziției nr.142 din Calendarul manifestărilor culturale pe anul 2020
Hotararea nr 147 din 09.10.2020
cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului Judetului Olt la data de 30.09.2020
Hotararea nr 146 din 09.10.2020
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2020
Hotararea nr 145 din 17.09.2020
cu privire la dezmembrarea unui imobil aflat in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt
Hotararea nr 144 din 17.09.2020
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia “ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2020
Hotararea nr 143 din 17.09.2020
cu privire la aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din Centrul de Ingrijire si Asistenta din cadrulComplexului Servicii Persoane Adulte Corabia din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt
Hotararea nr 142 din 17.09.2020
pentru modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale de zi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 141 din 17.09.2020
cu privire la înființarea serviciului social de zi ,,Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă” în cadrul Complexului servicii ,,Amicii” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ,,Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă”, precum și pentru modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale Complexului servicii ,,Amicii” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 140 din 17.09.2020
cu privire la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean Olt
Hotararea nr 139 din 17.09.2020
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.95/31.05.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia , Bulgaria „ şi a cheltuielilor aferente proiectului
Hotararea nr 138 din 17.09.2020
cu privire la: aprobare virare de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare in cadrul bugetului creditelor interne, pe anul 2020
Hotararea nr 137 din 17.09.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna AUGUST 2020
Hotararea nr 136 din 17.09.2020
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2020
Hotararea nr 135 din 17.09.2020
pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.128/27.08.2020 pentru modificarea și completarea statului de funcții, aprobarea numărului de posturi, modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 134 din 17.09.2020
cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul Caselor de Tip Familial ,,Luminița” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Casele de Tip Familial ,,Luminița” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 133 din 17.09.2020
cu privire la constatarea încetării exercitării cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr 132 din 17.09.2020
pentru: avizarea completării Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de salubrizare a localitatilor din Judetul Olt, aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de operare şi administrare a infrastructurii aferente serviciului de salubrizare in judetul Olt și a studiului de oportunitate, avizarea documentelor necesare atribuirii ,,Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şitransport a deşeurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt” din cadrul proiectului „Sistem Integrat de management al deseurilor in judetul Olt, precum și pentru mandatarea reprezentantului județului Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-ECO” și mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-ECO”
Hotararea nr 131 din 17.09.2020
cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură șiArtă Olt, pentru anul școlar 2020-2021
Hotararea nr. 130 din 27.08.2020
cu privire la: aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean / regional a proiectului de infrastructură rutieră „Modernizarea drumului judetean DJ 657 Recea (DJ653) – Valea Mare - Priseaca – Poboru - Spineni- DN67B „
Hotararea nr. 129 din 27.08.2020
cu privire la: aprobarea elaborării documentației proiectului „Modernizarea drumului judetean DJ 657 Recea (DJ653) – ValeaMare- Priseaca – Poboru - Spineni- DN67B„
Hotararea nr. 128 din 27.08.2020
pentru modificarea și completarea statului de funcții, aprobarea numărului de posturi, modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 127 din 27.08.2020
cu privire la aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2020 – 2021 al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 126 din 27.08.2020
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020
Hotararea nr. 125 din 27.08.2020
cu privire la înlocuirea unui membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 124 din 27.08.2020
cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul Caselor de Tip Familial ,,Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciuluisocial Casele de Tip Familial ,,Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 123 din 27.08.2020
cu privire la: aprobarea proiectului „PAȘI SPRE VIITOR-servicii comunitare integrate pentru viață independentă” și a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr. 122 din 27.08.2020
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 121 din 27.08.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IULIE 2020
Hotararea nr. 120 din 27.08.2020
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale imediat superioare celor deținute
Hotararea nr. 119 din 27.08.2020
cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Execuție termosistem corp C1 și C2 Secția de Pneumologie Scornicești”
Hotararea nr 118 din 20.08.2020
cu privire la redistribuirea produselor contractate in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anul scolar 2019-2020, ramase nedistribuite ca urmare a suspendarii cursurilor in unitatile de invatamant preuniversitar
Hotararea nr. 117 din 30.07.2020
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020
Hotararea nr. 116 din 30.07.2020
cu privire la inscrierea imobilului " Situl Arheologic Romula Malva" in inventarul bunurilor din domeniul public al judetului Olt
Hotararea nr. 115 din 30.07.2020
cu privire la: aprobarea proiectului „Dotarea serviciilor sociale de tip rezidențial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” și a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr. 114 din 30.07.2020
cu privire la mutarea și transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 113 din 30.07.2020
cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu
Hotararea nr. 112 din 30.07.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2020
Hotararea nr. 111 din 30.07.2020
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2020
Hotararea nr 110 din 25.06.2020
cu privire la aprobare rezultat final la evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean Olt și aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Muzeului Județean Olt
Hotararea nr 109 din 25.06.2020
cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestaţiilor
Hotararea nr 108 din 25.06.2020
cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum şi cu privire la desemnarea șivalidarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publica
Hotararea nr 107 din 25.06.2020
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2020
Hotararea nr 106 din 25.06.2020
cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 105 din 25.06.2020
cu privire la acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelorreligioase din Județul Olt
Hotararea nr 104 din 25.06.2020
pentru completarea art.41 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018
Hotararea nr 103 din 25.06.2020
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr 102 din 25.06.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MAI 2020
Hotararea nr 101 din 25.06.2020
cu privire la prelungirea exercitării cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 100 din 28.05.2020
cu privire la darea in folosinta gratuita Serviciului de Ambulanta Judetean Olt a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al Judetului Olt si in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt
Hotararea nr. 99 din 28.05.2020
pentru reluarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.b) și lit.c) din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.57/26.03.2020
Hotararea nr. 98 din 28.05.2020
privind aprobarea cererii de transmitere a imobilului " Situl Arheologic Romula Malva" din domeniul public al comunei Dobrosloveni, judetul Olt, in domeniul public al judetului Olt
Hotararea nr. 97 din 28.05.2020
cu privire la: înscrierea unor imobile în Inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Olt, trecerea unor imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Olt din domeniul public al județului Olt în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării, precum și cu privire la darea unor imobile în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 96 din 28.05.2020
cu privire la înscrierea unei clădiri în Inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Olt și darea acesteia, împreună cu terenul aferent, în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Olt
Hotararea nr. 95 din 28.05.2020
cu privire la: constituirea Comisiei pentru acord unic în structura Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 94 din 28.05.2020
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 93 din 28.05.2020
cu privire la mutarea și transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 92 din 28.05.2020
cu privire la modificarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 91 din 28.05.2020
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2020
Hotararea nr. 90 din 28.05.2020
cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020
Hotararea nr. 89 din 28.05.2020
cu privire la: aprobarea Monografiei economico – militare a Județului Olt, în anul 2020
Hotararea nr. 88 din 28.05.2020
cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectorialelocale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin munca, la nivelul judetului Olt
Hotararea nr. 87 din 28.05.2020
cu privire la: aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2020
Hotararea nr. 86 din 28.05.2020
cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 85 din 28.05.2020
cu privire la desființarea unui post contractual vacant în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt
Hotararea nr. 84 din 28.05.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2020
Hotararea nr. 83 din 30.04.2020
cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene DJ 546, DJ 546D și DJ 677 din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al Statului, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Drumul expresCraiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente” lot 2 județul Olt
Hotararea nr. 82 din 30.04.2020
pentru completarea Regulamentului de Organizare și funcționare a ComisieiTehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, aprobat prin HotărâreaConsiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012
Hotararea nr. 81 din 30.04.2020
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020
Hotararea nr. 80 din 30.04.2020
pentru suspendarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator încadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pe perioada stării de urgențăinstituite conform legii
Hotararea nr. 79 din 30.04.2020
pentru: modificarea Capitolului VIII din Ghidul solicitantuluipentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiardin bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cultaparținând cultelor religioase din județul Olt,aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Oltnr. 24 din 27.02.2020
Hotararea nr. 78 din 30.04.2020
cu privire la aprobarea înființării centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap”Centrul de Îngrijire și Asistență Băbiciu” ca serviciu social fărăpersonalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială șiProtecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Îngrijire și AsistențăBăbiciu”
Hotararea nr. 77 din 30.04.2020
pentru suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru MuzeulJudețean Olt, pe perioada stării de urgență instituite conform legii
Hotararea nr. 76 din 30.04.2020
pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.129/24.08.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficiențeienergetice la Bibioteca Județeană Olt „Ion Minulescu ” și a cheltuielilor legate deproiect
Hotararea nr. 75 din 30.04.2020
cu privire la: aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetelede venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare TransfrontalierăCălărași, pentru anul 2020
Hotararea nr. 74 din 30.04.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoanăcu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrulDirecției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2020
Hotararea nr. 73 din 30.04.2020
cu privire la transformare post vacant în statul de funcţii al aparatuluide specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Hotararea nr. 72 din 30.04.2020
cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,IonMinulescuˮ, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut
Hotararea nr. 71 din 30.04.2020
cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului Judetului Olt la data de 31.03.2020
Hotararea nr. 70 din 30.04.2020
cu privire la transformarea unor posturi in statul de functii al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 69 din 30.04.2020
cu privire la stabilirea pretului mediu/tona masa verde obtinuta de pe pajisti, pentru anul 2020
Hotararea nr. 68 din 03.04.2020
cu privire la transformarea unor posturi vacante in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea nr. 67 din 03.04.2020
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2020
Hotararea nr. 66 din 03.04.2020
cu privire la alocarea unor sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul Judetului Olt pe anul 2020
Hotararea nr. 65 din 03.04.2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Laborator modular biologie moleculara" la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea nr 64 din 26.03.2020
cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2020
Hotararea nr 63 din 26.03.2020
cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pe anul 2020
Hotararea nr 62 din 26.03.2020
pentru completarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 137/26.09.2019
Hotararea nr 61 din 26.03.2020
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020
Hotararea nr 60 din 26.03.2020
cu privire la: alocarea unor sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Judetului Olt pe anul 2020
Hotararea nr 59 din 26.03.2020
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr 58 din 26.03.2020
pentru: modificarea Capitolului VIII din Ghidul solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24 din 27.02.2020
Hotararea nr 57 din 26.03.2020
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor
Hotararea nr 56 din 26.03.2020
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 55 din 26.03.2020
pentru modificarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 54 din 26.03.2020
cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției
Hotararea nr 53 din 26.03.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna FEBRUARIE 2020
Hotararea nr 52 din 26.03.2020
cu privire la: aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2019
Hotararea nr 51 din 26.03.2020
cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „Construire Pasarelă Legătură Pavilion Central - Pavilion Medicală” – Spitalul Județean de Urgență Slatina, cu principalii indicatori tehnico – economici actualizați
Hotararea nr 50 din 26.03.2020
cu privire la exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr 49 din 18.03.2020
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2020
Hotararea nr 48 din 18.03.2020
cu privire la: alocarea unor sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Judetului Olt pe anul 2020
Hotararea nr 47 din 04.03.2020
cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020
Hotararea nr 46 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu
Hotararea nr 45 din 27.02.2020
cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul Caselor de Tip Familial ,,Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Casele de Tip Familial ,,Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 44 din 27.02.2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.191 din 28.11.2019 cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru Casele de Tip Familial “Sf. Nicolae” Caracal și pentru Casele de Tip Familial “Sf. Mihail” Caracal, servicii sociale cu cazare, fără personalitate juridică destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 43 din 27.02.2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.66 din 24.04.2019 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 42 din 27.02.2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.112/28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt ” și a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr 41 din 27.02.2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 113/28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr 40 din 27.02.2020
cu privire la: modificarea HCJ nr 110 din 28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirii reprezentand sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt" si a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr 39 din 27.02.2020
cu privire la: emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetulConsiliului Local Ipotești, județul Olt pentru anul 2020
Hotararea nr 38 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea Planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități cu o capacitate mai mare de 50 de locuri din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 37 din 27.02.2020
cu privire la desființarea unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 36 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 35 din 27.02.2020
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Tufeni, a unor părți din zonele drumurilor județene DJ 679 și DJ 703
Hotararea nr 34 din 27.02.2020
cu privire la înființarea unor posturi în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Hotararea nr 33 din 27.02.2020
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2020
Hotararea nr 32 din 27.02.2020
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2020
Hotararea nr 31 din 27.02.2020
pentru modificarea organigramelor unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 30 din 27.02.2020
cu privire la transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 29 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea înființării centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare Caracal” ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal”
Hotararea nr 28 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea înființării centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare Drăgănești-Olt” ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de integrare prin terapie ocupațională Drăgănești-Olt”
Hotararea nr 27 din 27.02.2020
cu privire la : acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice, in anul 2019
Hotararea nr 26 din 27.02.2020
pentru modificarea și completarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 25 din 27.02.2020
privind aprobarea contractării si garantarii unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 20.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
Hotararea nr 24 din 27.02.2020
cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judetean Oltpentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase din judetul Olt
Hotararea nr 23 din 27.02.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2020
Hotararea nr. 22 din 14.02.2020
cu privire la constatarea pierderii calității unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea șivalidarea desemnării nominale a unor membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Hotararea nr. 21 din 14.02.2020
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 pentru bugetul județului Olt
Hotararea nr. 20 din 14.02.2020
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2021-2023
Hotararea nr. 19 din 14.02.2020
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019
Hotararea nr. 18 din 14.02.2020
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2020
Hotararea nr. 17 din 14.02.2020
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A pe anul 2020
Hotararea nr. 16 din 14.02.2020
cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 si estimări pe anii 2021-2023
Hotararea nr. 15 din 30.01.2020
cu privire la completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Olt
Hotararea nr. 14 din 30.01.2020
cu privire la validare mandat de consilier judetean
Hotararea nr. 13 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 12 din 30.01.2020
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Muzeului Județean Olt, ca urmare a promovării
Hotararea nr. 11 din 30.01.2020
cu privire la reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.
Hotararea nr. 10 din 30.01.2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 9 din 30.01.2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.7/25.01.2018, precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal contractual din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 8 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2020
Hotararea nr. 7 din 30.01.2020
pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu
Hotararea nr. 6 din 30.01.2020
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut
Hotararea nr. 5 din 30.01.2020
cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijiteîn Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2020
Hotararea nr. 4 din 30.01.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2019
Hotararea nr. 3 din 30.01.2020
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2020
Hotararea nr. 2 din 30.01.2020
cu privire la incetare mandat de consilier judetean
Hotararea nr. 1 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt în anul școlar 2019-2020, precum și cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei