Home
Proiecte Hotarari 2020
Proiectul de hotarare nr. 160/27.10.2020 cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2021
Proiectul de hotarare nr. 158/13.10.2020 cu privire la: APROBARE TAXE pentru anul 2021
Proiectul de hotarare nr. 157/13.10.2020 cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2021
Proiectul de hotarare nr. 155/13.10.2020 cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2021
Anuntul nr 11224 din 29.10.2020 privind dezbaterea publica a proiectelor de hotarare
Proiectul de hotărâre nr. 156/13.10.2020 cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene, precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene, pentru anul 2021
Proiect de hotărâre nr. 154/05.10.2020 pentru stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative în domeniul transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Olt
Proiectul de hotărâre nr. 120/30.07.2020 pentru: avizarea completării Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de salubrizare a localitatilor din Judetul Olt, aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de operare şi administrare a infrastructurii aferente serviciului de salubrizare in judetul Olt și a studiului de oportunitate, avizarea documentelor necesare atribuirii ,,Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt” din cadrul proiectului „Sistem Integrat de management al deseurilor in judetul Olt, precum și pentru mandatarea reprezentantului județului Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-ECO” și mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-ECO”
Proiectul de hotărâre nr. 119/29.07.2020 cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2020-2021 ”
Proiect de hotărâre nr 51/10.03.2020 cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei