Home
Creşterea eficienţei serviciilor administrației publice locale din județul Olt prin implementarea unei soluții e-guvernare performante

Proiect: „Creșterea eficienței serviciilor administrației publice locale din județul Olt prin implementarea unei soluții e-guvernare performante”, cod SMIS 48394   
Proiectul a fost  finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial ,,Creșterea Completivității Economice ,, 2007- 2013 „ Axa prioritară 3 -TIC pentru sectoarele privat și public, Domeniul de intervenție 3.2- Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice, Operațiunea 3.2.1,  apel 3  .
Valoarea totală a proiectului – 6,567,498.80 lei, din care asistenta financiară nerambursabilă (inclusiv TVA) este de 6,436,148.82 lei.


Proiectul s-a derulat în perioada  08.12.2013 – 05.11.2015 , conform contractului de finanțare nerambursabilă nr. 1163/321/05.12.2013 încheiat între  Consiliul Județean Olt și Ministerul pentru Societatea Informațională.
Consiliul Județean Olt a avut calitatea de lider de proiect și a desfășurat activitățile alături de 15 parteneri, respectiv: Comuna Bălteni, Comuna Bobicești, Comuna Brâncoveni, Comuna Cezieni, Comuna Curtișoara, Comuna Dobrosloveni, Comuna Fălcoiu, Comuna Milcov, Comuna Perieți, Orașul Piatra-Olt, Comuna Pleșoiu, Comuna Șerbănești, Comuna Strejești, Comuna Tufeni, Comuna Vâlcele.


Obiectiv general:
Creșterea eficienței, eficacității și calității serviciilor oferite de administrația locală prin eficientizarea activităţii de înregistrare şi gestiune a Registrului Agricol și a fluxurilor și documentelor asociate activităţii operative a primăriilor, utilizând mijloace specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei.


Obiective specifice:
1.    Îmbunătăţirea timpului de procesare a documentelor aferente Registrului Agricol şi activităţii operative a primăriilor;
2.    Obţinerea de economii în procesul de procesare şi stocare a înregistrărilor la nivelul administraţiei locale;
3.    Sporirea gradului de transparenţă a procesului de înregistrare şi gestionare a informaţiilor necesare pentru Registrul Agricol şi activitatea operativă a primăriilor;
4.    Eficientizarea fluxului de informaţii interne ale primăriilor şi în relaţiile cu alte instituţii;
5.    Creşterea accesului utilizatorilor la serviciile electronice moderne prin crearea posibilităţii de a interacţiona online cu administraţia publică, dar şi de a fi informaţi cu privire la ultimele noutăţi de interes public;
6.    Reducerea timpului alocat completării, depunerii de formulare, dar şi obţinerea informaţiilor de interes public în timp real, prin interacţiuni bi-direcţionale (cetăţean – administraţie publică, administraţie publică - cetăţean);
7.    Creşterea abilităţilor de utilizare a tehnologiei informaţiei de către beneficiarii sistemului informatic integrat, utilizând cunoştinţe specifice dobândite în urma activităţilor de training.
Implementarea proiectului a contribuit  la creşterea eficienţei serviciilor publice oferite către populaţie/mediul de afaceri/administraţie, îndeplinind astfel obiectivele Axei Prioritare 3 – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” de sprijinire a competitivităţii economice şi promovarea interacţiunii între sectorul public şi întreprinderi/cetăţeni prin valorificarea potenţialului TIC.


Eficientizarea s-a manifestat  prin:
• Îmbunătăţirea activităţii de Registru agricol şi activitate operativă la nivelul primăriilor prin intermediul mijloacelor electronice;
• Îmbunătăţirea accesului publicului la informaţiile şi serviciile instituţiilor solicitante în domeniul Registrului agricol şi activităţii operative;
• Reducerea costurilor de procesare a cererilor cetăţenilor prin monitorizarea proceselor implicate şi a timpilor de răspuns;
• Sistemul informatic integrat ce se va realiza va fi un instrument eficient care prin mijloace moderne va gestiona, în mod unitar, toate categoriile de informaţii legate de Registrul agricol şi activitatea operativă a UAT-urilor partenere în proiect, astfel încât, în baza datelor istorice, acesta să poată acoperi în mod corect şi eficient nevoile cetăţenilor, mediului de afaceri şi administraţiei;


Beneficiile pentru utilizatori constau în  accesul facil, indiferent de locaţie şi timp, la informaţiile de care au nevoie într-un mod eficient şi transparent prin intermediul portalului web creat în cadrul proiectului, crearea şi gestionarea rapidă şi eficientă a formularelor electronice, reducerea birocraţiei şi descongestionarea activităţii de Registru Agricol şi de management instituţional, reducerea timpului alocat procedurilor de stocare şi arhivare, rezolvarea rapidă şi interactivă a solicitărilor.


Sistemul Informatic Integrat creat prin proiect are  următoarele funcţionalităţi:
• Sistemul informatic integrat  va dispune de interfeţe cu sisteme informatice cu funcţii complementare (ex: Sistemul Informatic al APIA, Sisteme deja existente în cadrul instituţiilor beneficiare, Sistemul Informatic Integrat al ANCPI)
• Interacţiunea cu utilizatorii interni şi cu publicul se va realiza prin intermediul unui portal web
• Sistemul informatic integrat  va include componente de reprezentare geospaţială a informaţiilor gestionate de registrul agricol, cu următoarele functionalităţi:
o    vizualizarea într-o hartă regională a datelor agregate  (ex. metrice sau indicatori specifici) asociate perioadelor de timp;   
o    suport geospaţial pentru analize ce implică identificări de zone sau terenuri agricole;  
o    asocierea zonală a diverselor informaţii utile, care pot avea caracter sintetic precum indicatorii, pot reprezenta diverse alte niveluri informaţionale sau pot fi simple adnotări;  
• INFORMATIC INTEGRAT  va include o componentă de înregistrare a planului parcelar în format geospatial; pentru a se putea realiza analize geospatiale relevante asupra datelor gestionate în sistem vor fi disponibile cel putin următoarele nivele tematice:  limitele UAT-urilor, hidrografie, reţele de transport;
• Sistemul informatic integrat  va dispune de o componentă de gestionare a fluxurilor electronice de date şi management al documentelor
    Va fi disponibilă o componentă de analiză şi raportare a datelor. Rapoartele vor urma cel puţin indicatorii stabiliţi prin H.G. nr. 1632/2009;
    Sistemul informatic integrat  va respecta legislaţia în vigoare (Codul Fiscal, Legea Finanţelor Publice, Legea funcţionarului public, etc.)

 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei