Home
Sedința ordinară C.J. Olt - 26 martie 2020
Propunere de suplimentare a ordinii de zi a sedintei ordinare a CJ Olt din data de 26 martie 2019
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 3289/26.03.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 26 martie 2020
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 26 martie 2020
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 68/19.03.2020 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Informare privind luarea unor masuri in legatura cu desfasurarea sedintei ordinare a CJ Olt din data de 26 martie 2020
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 3103/20.03.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 26 martie 2020
1.Proiect de hotarare
cu privire la exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
2.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „Construire Pasarelă Legătură Pavilion Central - Pavilion Medicală” – Spitalul Județean de Urgență Slatina, cu principalii indicatori tehnico – economici actualizați
3.Proiect de hotarare
cu privire la: aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2019
4.Proiect de hotarare
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna FEBRUARIE 2020
5.Proiect de hotarare
cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției
6.Proiect de hotarare
pentru modificarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
7.Proiect de hotarare
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
8.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementuluipentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor
9.Proiect de hotarare
pentru modificarea Capitolului VIII din Ghidul solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul ConsiliuluiJudețean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 24 din 27.02.2020
10.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
11.Proiect de hotarare
cu privire la: alocarea unor sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020
12.Proiect de hotarare
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2020
13.Proiect de hotarare
pentru completarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.137/26.09.2019
14.Proiect de hotarare
cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2020
15.Proiect de hotarare
cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pe anul 2020
Procesul-Verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Olt din data de 18.03.2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei