Home
Sedința ordinară C.J. Olt - 26 septembrie 2019
Dispoziția nr. 358/19.09.2019 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 26 septembrie 2019
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 10558/19.09.2019 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi
1. Proiect de hotarare cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna AUGUST 2019
2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului Judeţean Olt
3. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019
4. Proiect de hotarare cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum şi cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
5. Proiect de hotarare cu privire la cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovarii într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior
6. Proiect de hotarare cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 2019-2020
7. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 151 din 29.11.2012 cu privire la: aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-30.06.2019, cu modificările și completările ulterioare
8. Proiect de hotarare cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2019-2020
9. Proiect de hotarare pentru completarea art.72 din Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.127/28.08.2014
10. Proiect de hotarare cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, prin detașare
11. Proiect de hotarare cu privire la modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
12. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director general) al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Vivi – Viorel Pintea pentru Centrul Județean de Cultura și Artă Olt și a duratei contractului de management, încetarea contractului de management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt, precum și cu privire la numirea managerului (directorului general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
13. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu
14. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea statului de funcții al Complexului servicii pentru persoane adulte Slatina - serviciu social din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și cu privire la modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru unele servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
15 Propunere de suplimentare a ordinii de zi a sedintei ordinare a CJ Olt din data de 26 septembrie 2019
16 Nota privind repartizarea spre analiza a proiectelor de hotarari inscrise pe propunerea de suplimentare a ordinii de zi
17 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii - Construire subunitate de interventie in situatii de urgenta si substatie ambulanta com. Dobroteasa
18 Proiect de hotarare privind modificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pt finantarea cheltuielilor privind drum. judetene si comunale
19 Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia CJ Olt, prevazut in bugetul Judetului Olt pe anul 2019
20 Proiect de hotarare privind inlocuirea unui membru si actualizarea componentei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt
21 Proces - Verbal incheiat in sedinta ordinara a CJ Olt din data de 29 august 2019
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei