Home
Sedința ordinară C.J. Olt - 28 noiembrie 2019
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 13200/21.11.2019 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 28 noiembrie 2019
Dispoziția nr. 460/21.11.2019 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Proiect de hotarare
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2019
Proiect de hotarare
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale imediat superioare
Proiect de hotarare
cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea reorganizării Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, precum și cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ
Proiect de hotarare
cu privire la: aprobarea documentației tehnico economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obțineriiautorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Școala Profesională Specială Balș”
Proiect de hotarare
cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt
Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea proiectului „Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel județean” și a cheltuielilor legate deproiect
Proiect de hotarare
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor județene din cadrul Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt, valabil pana la data de 23.06.2023 și stabilirea cuantumului taxelor pentru eliberarea și înlocuirea licențelor de traseu
Proiect de hotarare
cu privire la completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina
Proiect de hotarare
cu privire la darea in administrarea Muzeului Judetean Olt a unui spatiu apartinand domeniului public al Judetului Olt
Proiect de hotarare
cu privire la înființarea Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor prin reorganizarea Complexului servicii pentru persoane aflate în situații de nevoie Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor, precum și cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Complexului servicii pentru persoane aflate în situații de nevoie Slatina
Proiect de hotarare
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părți din zona drumului județean DJ 657
Proiect de hotarare
cu privire la transformarea unui post în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior
Proiect de hotarare
cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina, în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Muzeului Județean Olt, a imobilului „Casa Muzeu Gunka și Spiru Vergulescu”
Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru Casele de Tip Familial “Sf.Nicolae” Caracal și pentru Casele de TipFamilial “Sf.Mihail” Caracal, servicii sociale cu cazare, fără personalitate juridică destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Proiect de hotarare
cu privire la: constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării masurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
Proiect de hotarare
cu privire la transformare posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și ale unor servicii sociale din structura direcției
Proiect de hotarare
cu privire la: aprobarea Raportului Comisiei de Selecție privind numirea finală pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților județului Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație desemnați în urma procedurii de selecție.
Proiect de hotarare
cu privire la modificarea si completarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale unor servicii sociale, cu si fara cazare, fara personalitate juridica destinate protectiei copilului din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt
Proiect de hotarare
cu privire la modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.109/29.07.2013
Procesul-Verbal Nr. 12115/25.10.2019 încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Olt din data de 24.10.2019
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei