Home
Transparenta decizionala - proiecte de acte administrative cu caracter normativ
Proiectul de hotărâre nr. 202/25.10.2023 cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene, a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene, precum și a tarifelor pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a județului Olt pentru anul 2024
Proiectul de hotărâre nr. 190/18.10.2023 cu privire la: APROBARE TAXE pentru anul 2024
Proiectul de hotărâre nr. 186/17.10.2023 cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2024
Proiectul de hotărâre nr. 180/17.10.2023 cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2024
Proiectul de hotărâre nr. 179/17.10.2023 cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2024
Proiectul de hotărâre nr. 126/18.07.2023 cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2023-2024
Proiectul de hotărâre nr. 98/22.05.2023 cu privire la modificarea prețului mediu la grâu pentru anul 2023, stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/22.12.2022
Proiectul de hotărâre nr. 84/04.05.2023 pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” în vederea exercitării votului pentru modificarea tarifelor aferente serviciilor de salubrizare de pe raza județului Olt prevăzute în Contractele de delegare nr. 6867/18.06.2018 și nr. 2542/06.12.2021, pentru modificarea Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului Public de salubrizare a localităților din Județul Olt, precum și pentru încheierea unor acte adiționale la contractele de delegare
Proiectul de hotărâre nr. 67/05.04.2023 cu privire la stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2023
Proiect de hotarare nr. 153/13.10.2022 cu privire la stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2023
Proiect de hotarare nr. 152/13.10.2022 cu privire la aprobarea unor taxe si tarife pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura de interes judetean, pentru anul 2023
Proiect de hotarare nr. 151/13.10.2022 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil si autorizatiei de amplasare si/sau de acces la drumurile judetene, a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor judetene, precum si a tarifelor pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate publica a judetului Olt pentru anul 2023
Proiect de hotarare nr. 150/13.10.2022 cu privire la stabilirea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spatiile din fondul locativ cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in domeniul public sau privat al judetului, precum si cu privire la stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinte a CJ Olt pentru anul 2023
Proiect de hotarare nr. 149/13.10.2022 cu privire la aprobare taxe pentru anul 2023
Proiect de hotărâre nr. 117/02.08.2022 cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2022-2023
Proiectul de hotărâre nr. 44/16.03.2022 cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2022
Anunțul de publicare a proiectelor de hotărâre nr. 147/13.10.2021, nr. 148/13.10.2021, nr. 149/13.10.2021, nr. 150/13.10.2021 și nr. 152/19.10.2021
Proiectul de hotărâre nr. 147/13.10.2021 cu privire la aprobare taxe pentru anul 2022
Proiectul de hotărâre nr. 148/13.10.2021 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene, precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene pentru anul 2022
Proiectul de hotărâre nr. 149/13.10.2021 cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2022
Proiectul de hotărâre nr. 150/13.10.2021 cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2022
Proiectul de hotărâre nr. 152/19.10.2021 cu privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2022
Proiectul de hotărâre nr. 117/21.07.2021 cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2021-2022
Proiectul de hotărâre nr. 103/16.06.2021 cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt şi a documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ – Teritoriale Județul Olt
Proiect de hotărâre nr. 52/01.04.2021 cu privire la stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2021
Proiectul de hotărâre nr. 47/16.03.2021 cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Olt pentru perioada 2021-2027
Proiectul de hotarare nr. 160/27.10.2020 cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2021
Proiectul de hotarare nr. 158/13.10.2020 cu privire la: APROBARE TAXE pentru anul 2021
Proiectul de hotarare nr. 157/13.10.2020 cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2021
Proiectul de hotarare nr. 155/13.10.2020 cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2021
Anuntul nr 11224 din 29.10.2020 privind dezbaterea publica a proiectelor de hotarare
Proiectul de hotărâre nr. 156/13.10.2020 cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene, precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene, pentru anul 2021
Proiect de hotărâre nr. 154/05.10.2020 pentru stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative în domeniul transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Olt
Proiectul de hotărâre nr. 120/30.07.2020 pentru: avizarea completării Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de salubrizare a localitatilor din Judetul Olt, aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de operare şi administrare a infrastructurii aferente serviciului de salubrizare in judetul Olt și a studiului de oportunitate, avizarea documentelor necesare atribuirii ,,Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt” din cadrul proiectului „Sistem Integrat de management al deseurilor in judetul Olt, precum și pentru mandatarea reprezentantului județului Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-ECO” și mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-ECO”
Proiectul de hotărâre nr. 119/29.07.2020 cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2020-2021 ”
Proiect de hotărâre nr 51/10.03.2020 cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei