Home
Sedința ordinară C.J. Olt - 19 decembrie 2019
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 19 decembrie 2019
Dispoziția nr. 482/12.12.2019 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 14115/12.12.2019 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare convocate pentru data de 19 decembrie 2019
Proiect de hotarare
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2019
Proiect de hotarare
privind modificarea arondării unităților administrativ-teritoriale din județul Olt la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor
Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.11.2019
Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Refacere drum județean DJ 657B, km 14+101, localitatea Colonești, satul Vlaici”
Proiect de hotarare
cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor judeţene, precum si a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene, pentru anul 2020
Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2020”
Proiect de hotarare
cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al judeţului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2020
Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea sectorului de drum județean DJ 643, km 14+092 - 14+562, L = 470 m, comuna Voineasa”
Proiect de hotarare
cu privire la APROBARE TAXE pentru anul 2020
Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ,,Refacere drum județean DJ 657B, km 2+850, localitatea Bărăști, satul Mereni”
Proiect de hotarare
cu privire la: stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2020
Proiect de hotarare
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019
Proiect de hotarare
pentru modificarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele şcolare de specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018
Proiect de hotarare
cu privire la revocarea dreptului de administrare al Directiei de Sanatate Publica Judeteana Olt asupra unor spatii din domeniul public al judetului Olt, precum si cu privire la aprobarea inchirierii acestora prin licitatie publica
Proiect de hotarare
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Proiect de hotarare
pentru modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt
Proiect de hotarare
cu privire la înființarea serviciului social ,,Locuință protejată pentrupersoanele victime ale violenței domestice” în cadrul Complexului servicii ,,Sf. Ştefan”Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt,aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social ,,Locuințăprotejată pentru persoanele victime ale violenței domestice”, precum și cu privire laaprobarea organigramei Complexului servicii ,,Sf. Ştefan” Slatina
Proiect de hotarare
cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Proces verbal nr 13543/29.11.2019 incheiat in sedinta ordinara a CJ olt din data de 28.11.2019
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei