Home
Hotărâri 2012
Hotărârea nr. 31 din 23.02.2012 cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene Ion Minulescu
Hotărârea nr. 30 din 23.02.2012 cu privire la înfiinţare post, aferent personalului contractual, în cadrul Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, pe perioada derulării proiectului Sistem integrat de Management al deşeurilor în judeţul Olt, proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile
Hotararea 176 din 18.12.2012 cu privire la darea în folosinţă gratuită a unui imobil din domeniul public al judeţului Olt
Hotararea 175 din 18.12.2012 cu privire la aprobare închiriere imobil de către Muzeul Judeţean Olt
Hotararea 174 din 18.12.2012 cu privire la încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților
Hotararea 173 din 18.12.2012 cu privire la aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2013”
Hotararea 172 din 18.12.2012 cu privire la înlocuire membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt
Hotararea 171 din 18.12.2012 cu privire la stabilire cost mediu lunar persoana cu handicap pentru luna noiembrie 2012
Hotararea 170 plus anexe din 18.12.2012 cu privire la repartizarea pe U.A.T. sume defalcate din T.V.A si cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2012
Hotararea 169 plus anexe din 18.12.2012 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012
Hotararea 168 plus anexa din 18.12.2012 cu privire la aprobare taxe pentru anul 2013
Hotararea 167 plus anexa din 18.12.2012 cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife la unele instituţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2013
Hotararea 166 din 18.12.2012 cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2013
Hotararea 165 plus anexa din 18.12.2012 cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ aflate în domeniul public sau privat...
Hotararea 164 plus anexa din 18.12.2012 cu privire la taxe utilizare suprafete din zona drumurilor judeţene, pentru anul 2013
Hotararea 163 plus anexa din 29.11.2012 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia CJ Olt, prevazut in bugetul propriu al CJ Olt pe anul 2012
Hotararea 162 din 29.11.2012 cu privire la constituire comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea posturilor...
Hotararea 161 din 29.11.2012 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal și stat de funcții pentru SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEȘTI
Hotararea 160 din 29.11.2012 cu privire la transformare post în statul de funcţii al ŞCOLII POPULARE DE ARTE ŞI MESERII
Hotararea 159 din 29.11.2012 cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotararea 158 plus anexe din 29.11.2012 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012
Hotararea 157 din 29.11.2012 cu privire la aprobarea unei sume din bugetul propriu al CJ Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Hotararea 156 din 29.11.2012 cu privire la modificarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt
Hotararea 155 din 29.11.2012 cu privire la actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului
Hotararea 154 din 29.11.2012 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap pentru luna octombrie 2012
Hotararea 153 plus anexe din 29.11.2012 cu privire la încadrarea unui drum şi a unor tronsoane de drum din categoria funcţională a drumurilor de interes local în categoria funcţională a drumurilor...
Hotararea 152 plus anexa din 29.11.2012 cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea 151 plus anexe din 29.11.2012 cu privire la aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru jud.Olt, în perioada 01.05.2013-30.06.2019
Hotararea 150 din 29.11.2012 cu privire la trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt, aflat în administrarea DGASPC Olt, în vederea scoaterii din funcţiune...
Hotararea 149 din 29.11.2012 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru subproiectul CENTRU DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU COPII AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC din comuna Cungrea
Hotararea 148 din 29.11.2012 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.120/28.10.2008
Hotararea 147 din 29.11.2012 cu privire la modificarea arondării actuale a localităţii Stoeneşti, pe linia activităţii de evidenţă a persoanelor
Hotararea 146 plus anexe din 16.11.2012 cu privire la aprobarea contractării unei linii de credit intern în valoare de 51.500 mii lei...
Hotararea 145 plus anexe din 16.11.2012 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012
Hotararea 144 plus anexe din 16.11.2012 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012
Hotararea 143 din 24.10.2012 cu privire la completarea componenţei Comisiei de validare a Consiliului Judeţean
Hotararea 142 plus anexe din 24.10.2012 cu privire la modificarea şi completarea anexei la HCJ Olt nr.33/29.03.2012 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne...
Hotararea 141 din 24.10.2012 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico- economice cu principalii indicatori pentru obiectivele de investiţii lucrări de reabilitare şi modernizare drumuri judetene
Hotararea 140 plus anexe din 24.10.2012 cu privire la dare în administrare S.J.U. Slatina, a unor imobile aflate în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea CJ Olt
Hotararea 138 din 24.10.2012 cu privire la aprobarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pe termen mediu şi lung...
Hotararea 137 din 24.10.2012 cu privire la stabilire indemnizaţie de şedinţă pentru preşedintele şi membrii Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi
Hotararea 136 din 24.10.2012 cu privire la aprobare achiziţionare de servicii juridice de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotararea 134 din 24.10.2012 cu privire la înfiinţare posturi, aferente personalului contractual, în cadrul Serviciului Juridic Contencios din cadrul aparatului de specialitate al CJ Olt
Hotararea 132 din 24.10.2012 cu privire la suspendare contract individual de muncă din iniţiativa salariatului
Hotararea 131 din 24.10.2012 cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotararea 130 plus anexe din 24.10.2012 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul CJ Olt, pentru anul 2013
Hotararea 129 plus anexe din 24.10.2012 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul DJEP Olt, pentru anul 2013
Hotararea 128 plus anexe din 24.10.2012 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2013
Hotararea 127 plus anexe din 24.10.2012 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul DGASPC OLT, pentru anul 2013
Hotararea 126 din 24.10.2012 cu privire la modificarea lit.a) a alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.114/27.09.2012
Hotararea 125 din 24.10.2012 cu privire la constituire echipă intersectorială locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt
Hotararea 124 din 24.10.2012 cu privire la stabilire cost mediu persoana cu handicap pentru luna septembrie 2012
Hotararea 123 plus anexe din 24.10.2012 cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului CJ Olt la data de 30.09.2012
Hotararea 122 plus anexe din 24.10.2012 cu privire la rectificare buget propriu a CJ Olt pe anul 2012
Hotararea 121 din 24.10.2012 cu privire la completare componenţă Comisie de specialitate a Consiliului Judeţean
Hotararea 120 din 24.10.2012 cu privire la validare mandat de consilier judeţean
Hotararea 119 din 24.10.2012 cu privire la încetare mandat de consilier judeţean
Hotararea 118 din 27.09.2012 cu privire la modificarea HCJ nr.96/25.08.2011
Hotararea 116 din 27.09.2012 cu privire la desemnare membri în Adunarea Generală a ADI de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare Oltul
Hotararea 115 din 27.09.2012 cu privire la atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea 114 din 27.09.2012 cu privire la distribuirea din depozite a produselor alimentare in cadrul PEAD 2012
Hotararea 112 din 27.09.2012 cu privire la suplimentarea numărului de personal al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina cu un post de liftier
Hotararea 111 din 27.09.2012 cu privire la aprobare CAIETE DE OBIECTIVE pentru concursurile de proiecte de management organizate pentru Scoala Populară de Arte si Meserii ...
Hotararea 110 din 27.09.2012 cu privire la prelungire exercitare cu caracter temporar a funciei de conducere de Director al Scolii Populare de Arte si Meserii
Hotararea 108 din 27.09.2012 cu privire la aprobare organigrama, nr. de personal, stat de functii, ROF, Plan de scolarizare pentru anul scolar 2012-2013 si inlocuire membru CA SC.Populara de Arte...
Hotararea 107 din 27.09.2012 cu privire la modificarea punctului nr.II al articolului 1 din HCJ nr.114/2010
Hotararea 106 din 27.09.2012 cu privire la modificarea alineatului (1) al articolului 1 din HCJ nr.113/2010
Hotararea 105 din 27.09.2012 cu privire la modificarea articolului 3 al HCJ nr.35/24.02.2011
Hotararea 104 din 27.09.2012 cu privire la trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeului Olt, aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie Schitu Greci
Hotararea 103 din 27.09.2012 cu privire la modificarea HCJ nr.132/24.11.2011
Hotararea 102 din 27.09.2012 cu privire la atribuirea unei licene de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea 99 din 27.09.2012 cu privire la stabilire cost mediu lunar pentru o persoana cu handicap - august 2012
Hotararea 98 plus anexe din 27.09.2012 cu privire la repartizarea pe UAT a sumelor defalcate din TVA si impozitul pe profit
Hotararea 97 plus anexe din 27.09.2012 cu privire la rectificare buget propriu pe anul 2012
Hotararea 96 din 21.08.2012 cu privire la incetare detasare/incetare suspendare din initiativa angajatorului a contractului individual de munca
Hotararea 95 din 21.08.2012 cu privire la validarea desemnării nominale a membrilor a membrilor A.T.O.P.
Hotararea 94 din 21.08.2012 cu privire la aprobarea Monografiei economico-militare a Judetului Olt
Hotararea 93 din 21.08.2012 cu privire la aprobare organigrama, nr.personal si stat functii pentru S.J.U. Slatina
Hotararea 92 plus anexe din 21.08.2012 cu privire la modificarea anexei nr.1 la HCJ nr.42/29.03.2012
Hotararea 91 din 21.08.2012 cu privire la aprobarea Conventiei de Colaborare între DGASPC Olt, CJ OLT si Fundatia Hope and Hope for Children Romania
Hotararea 90 din 21.08.2012 cu privire la modificarea HCJ nr.11/26.01.2012
Hotararea 89 din 21.08.2012 cu privire la stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2012
Hotararea 88 din 21.08.2012 cu privire la stabilire const mediu lunar pentru o persoana cu handicap - iulie 2012
Hotararea 87 din 21.08.2012 cu privire la stabilire const mediu lunar pentru o persoana cu handicap - iunie 2012
Hotararea 86 din 21.08.2012 cu privire la alocarea a unei sume din Fondul de Rezerva Bugetara al CJ Olt
Hotararea 85 plus anexe din 21.08.2012 cu privire la repartizare sume defalcate din TVA la unitatile administrative
Hotararea 84 plus anexe din 21.08.2012 cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului CJ Olt la data de 30.06.2012
Hotararea 83 plus anexe din 21.08.2012 cu privire la rectificare buget propriu CJ Olt pe anul 2012
Hotararea 82 din 09.07.2012 cu privire la desemnarea consilierilor judeteni ce vor face parte din A.T.O.P. Olt
Hotararea 81 din 09.07.2012 cu privire la prelungire exercitare cu caracter temporar a functiei de conducere de Director General a S.J.P. Olt
Hotararea 80 din 09.07.2012 cu privire la modificare raport de serviciu, prin exercitare cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de Director General al DGASPC Olt
Hotararea 79 din 09.07.2012 cu privire la încetare raport de serviciu, prin acordul părtilor, consemnat în scris
Hotararea 78 din 09.07.2012 cu privire la actualizarea Comisiei pentru Protectia Copilului
Hotararea 77 plus anexe din 09.07.2012 cu privire la aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judetene Olt
Hotararea 76 din 09.07.2012 cu privire la modificarea Anexei la H.C.J. nr.145/22.12.2011
Hotararea 75 din 09.07.2012 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai subproiectului Centru de îngrijire de zi pentru copii aflati în situatii de risc în comuna Bărăști
Hotararea 74 din 09.07.2012 cu privire la modificarea H.C.J. 141/27.11.2008
Hotararea 73 din 09.07.2012 cu privire la stabilire cost mediu lunar pentru o persoana cu handicap
Hotararea 72 plus anexe din 09.07.2012 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA si impozitul pe venit
Hotararea 71 plus anexe din 09.07.2012 cu privire la rectificare buget propriu CJ Olt pe anul 2012
Hotararea 70 din 28.06.2012 cu privire la coordonarea comsiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean Olt
Hotararea 69 din 28.06.2012 cu privire la organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
Hotararea 68 din 28.06.2012 cu privire la alegerea Vicepresedintilor Consiliului Judetean Olt
Hotararea 67 din 28.06.2012 cu privire la constituirea Consiliului Judetean Olt
Hotararea 66 din 28.06.2012 cu privire la validarea mandatelor consilierilor judeteni
Hotararea 65 din 28.06.2012 cu privire la alegerea Comisiei de Validare a CJ Olt
Hotararea 64 din 31.05.2012 cu privire la prelungire detasare
Hotararea 63 din 31.05.2012 cu privire la transformare posturi în statul de functii al Spitalului Judetean de Urgentă Slatina
Hotararea 62 din 31.05.2012 cu privire la membrii A.T.O.P.
Hotararea 61 plus anexe din 31.05.2012 cu privire la aprobare stat de functii si ROF pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt
Hotararea 60 din 31.05.2012 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai subproiectului Centru de îngrijire de zi pentru copii aflati în situatii de risc în comuna Sârbii Măgura
Hotararea 59 din 31.05.2012 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întretinere pentru o persoană cu handicap
Hotararea 58 din 31.05.2012 cu privire la modificarea art.1 din HCJ nr.11/26.01.2012
Hotararea 57 plus anexe din 31.05.2012 cu privire la rectificare buget propriu CJ Olt pe anul 2012
Hotararea 56 din 16.05.2012 cu privire la modificarea si completarea HCJ nr.174/25.11.2010
Hotararea 55 plus anexa din 26.04.2012 cu privire la repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA
Hotararea 53 din 26.04.2012 cu privire la trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judetului Olt
Hotararea 52 plus anexe din 26.04.2012 cu privire la trecere unor constructii din domeniu public in domeniul privat
Hotararea 51 din 26.04.2012 cu privire la aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul Judetului Olt
Hotararea 50 plus anexa din 26.04.2012 cu privire la modificarea anexei la HCJ nr.11/26.01.2012
Hotararea 49 plus anexe din 26.04.2012 cu privire la acordare premii pentru elevii din Judetul Olt care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele scolare - faza nationala 2012
Hotararea 48 din 26.04.2012 cu privire la modificarea articolului 1 din HCJ nr.33/29.03.2012
Hotararea 47 din 26.04.2012 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap - luna martei 2012
Hotararea 46 plus anexe din 26.04.2012 cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului CJ Olt la data de 31.03.2012
Hotararea 45 plus anexe din 26.04.2012 cu privire la rectificarea bugetului propriu al CJ Olt pe anul 2012
Hotararea 44 plus anexe din 29.03.2012 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal și stat de funcții pentru SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEȘTI
Hotararea 43 din 29.03.2012 cu privire la prelungire exercitare cu caracter temporar a functiei de conducere de Director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Hotararea 42 plus anexe din 29.03.2012 cu privire la Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism
Hotararea 41 plus anexe din 29.03.2012 cu privire la acordarea sprijinului financiar de la bugetul propriu al CJ Olt pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase din Judetul Olt
Hotararea 38 plus anexe din 29.03.2012 cu privire la atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea 37 din 29.03.2012 cu privire la modificare HCJ 96/25.10.2007
Hotararea 36 din 29.03.2012 cu privire la stabilire cost mediu intretinere persoana cu handicap
Hotararea 35 plus anexe din 29.03.2012 cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului CJ Olt si a situatiilor financiare pe anul 2011
Hotararea 34 plus anexe din 29.03.2012 cu privire la rectificarea bugetului propriu
Hotararea 33 plus anexe din 29.03.2012 cu privire la aprobarea contractării unei finantări rambursabile interne, în valoare de 10.000.000 lei
Hotararea 32 plus anexe din 29.03.2012 cu privire la lucrari de reabilitare si modernizare drumuri judetene
Hotararea 29 din 23.02.2012 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispozitia CJ Olt, prevazut in bugetul propriu al CJ Olt pe anul 2012
Hotararea 28 plus anexa din 23.02.2012 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoană cu handicap
Hotararea 27 plus anexa din 23.02.2012 cu privire la atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea 25 plus anexe din 23.02.2012 cu privire la regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, pt domeniul sport pe anul 2012
Hotararea 24 plus anexe din 23.02.2012 cu privire la rectificarea bugetului propriu CJ Olt pe anul 2012
Hotararea 22 din 23.02.2012 cu privire la aprobabrea cotizatiei CJ Olt la sustinerea activitatii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităti Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă...
Hotararea 21 din 23.02.2012 cu privire la aprobabrea cotizatiei CJ Olt la ADR SV Oltenia si Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria - Călărași, pentru anul 2012
Hotararea 20 din 23.02.2012 cu privire la aprobabrea cotizatiei CJ Olt la Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E) pentru anul 2012
Hotararea 19 din 23.02.2012 cu privire la aprobabrea cotizatiei CJ Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pentru anul 2012
Hotararea 18 din 23.02.2012 cu privire la aprobarea cotizatiei Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2012
Hotararea 17 din 26.01.2012 cu privire la transformare posturi în cadrul statului de functii al SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTĂ SLATINA
Hotararea 16 din 26.01.2012 cu privire la numire temporară, în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Director general al Serviciului Județean de Pază Olt
Hotararea 15 din 26.01.2012 cu privire la încetarea contractului individual de muncă al domnului Turcitu Dragoș Dorian-Director general al Serviciului Județean de Pază Olt, prin demisie
Hotararea 14 plus anexe din 26.01.2012 cu privire la stabilirea unor măsuri în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabilă din bugetul public al Judetului Olt pentru anul 2012
Hotararea 11 plus anexa din 26.01.2012 cu privire la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 20.000 mii lei
Hotararea 10 plus anexe din 26.01.2012 cu privire la aprobare vânzare prin licitatie publică deschisă cu strigare, a unui teren intravilan
Hotararea 9 plus anexe din 26.01.2012 cu privire la atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea 8 din 26.01.2012 cu privire la stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2011
Hotararea 7 plus anexe din 26.01.2012 cu privire la aprobare ghid solicitant pentru acordare sprijin financiar CJ Olt pentru unitatile de cult
Hotararea 6 din 26.01.2012 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întretinere pentru o persoană vârstnică
Hotararea 5 din 26.01.2012 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întretinere pentru o persoană cu handicap
Hotararea 4 plus anexe din 26.01.2012 cu privire la aprobarea bugetului propriu al CJ Olt pentru anul 2012
Hotararea 3 plus anexe din 26.01.2012 cu privire la repartizarea pe unităti administrativ teritoriale sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judetene si comunale
Hotararea 2 plus anexe din 26.01.2012 cu privire la repartizarea pe unităti administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit
Hotararea 1 din 26.01.2012 cu privire la utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar al anului 2011
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei