Home
Hotărâri 2015
Hotărârea nr. 179 din 17.12.2015
cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Olt, din administrarea Consiliului Judeţean Olt în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 178 din 17.12.2015
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Tătuleşti, a unei părţi din zona drumului judeţean DJ 703
Hotărârea nr. 177 din 17.12.2015
cu privire la trecerea unor imobile din domeniul privat al comunei Băbiciu, în domeniul public al Judeţului Olt şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Băbiciu, în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 176 din 17.12.2015
cu privie la aprobare număr de personal, organigramă, stat de funcţii, Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016 şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Hotărârea nr. 175 din 17.12.2015
cu privire la aprobarea reorganizării Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, aprobarea organigramă, stat de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“; desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“
Hotărârea nr. 174 din 17.12.2015
cu privie la transformare posturi în statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 173 din 17.12.2015
cu privire la numirea reprezentaţilor Consiliului Judeţean Olt în Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică, al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 172 din 17.12.2015
cu privire la transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 171 din 17.12.2015
cu privire la transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 170 din 17.12.2015
cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Balş
Hotărârea nr. 169 din 17.12.2015
cu privire la finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia“, cod SMIS 54042 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
Hotărârea nr. 168 din 17.12.2015
cu privire la aprobarea unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ respectiv Comuna Crîmpoia
Hotărârea nr. 167 din 17.12.2015
cu privire la înlocuire membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 166 din 17.12.2015
cu privire la aprobarea Actului Adiţional nr. 4 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului „Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt“
Hotărârea nr. 165 din 17.12.2015
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale SC VIS SERGIU TRANS SRL
Hotărârea nr. 164 din 17.12.2015
cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2016
Hotărârea nr. 163 din 17.12.2015
cu privire la acordarea de premii pentru rezultate deosebite în domeniul culturii pe anul 2015
Hotărârea nr. 162 din 17.12.2015
cu privire la stabilirea unor măsuri în vederea punerii în aplicare a unui plan de acţiune în beneficiul membrilor comunităţilor vulnerabile de romi din judeţul Olt 2015-2025
Hotărârea nr. 161 din 17.12.2015
cu privire la aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2016“
Hotărârea nr. 160 din 17.12.2015
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 2015
Hotărârea nr. 159 din 17.12.2015
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna noiembrie 2015
Hotărârea nr. 158 din 17.12.2015
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2015
Hotărârea nr. 157 din 19.11.2015
cu privire la suspendarea contractului de management al directorului (managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 156 din 19.11.2015
cu privire la stabilirea unei cote lunare de carburanţi pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judeţean Olt, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia
Hotărârea nr. 155 din 19.11.2015
cu privire la - înfiinţare posturi în Statul de Funcţii al Muzeului Judeţean Olt; - încetarea calităţii de membru al Consiliului de Administraţie al Muzeului Judeţean Olt; - numire membru în Consiliul de Administraţie al Muzeului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 154 din 19.11.2015
cu privire la aprobare Regulament de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 153 din 19.11.2015
cu privire la aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr. 152 din 19.11.2015
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, Societăţii Comerciale SC Intern Trans BMM SRL
Hotărârea nr. 151 din 19.11.2015
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2015 a unei sume din excendentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014
Hotărârea nr. 150 din 19.11.2015
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna octombrie 2015
Hotărârea nr. 149 din 19.11.2015
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a influenţelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2015
Hotărârea nr. 148 din 19.11.2015
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a influenţelor la sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
Hotărârea nr. 147 din 19.11.2015
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2015
Hotărârea nr. 146 din 29.10.2015
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico - economice cu principalii indicatori tehnico economici actualizaţi pentru obiectivele de investiţii „lucrări de modernizare drumuri judeţene“, finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
Hotărârea nr. 145 din 29.10.2015
cu privire la aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii: - Refacere alunecare prin consolidare a corpului drumului, terasamentelor şi versanţilor pe drumul judeţean DJ 546, km 117+270, comuna Teslui; - Refacere alunecare prin consolidare a corpului drumului, terasamentelor şi versanţilor pe drumul judeţean DJ 678E, km 19+450, comuna Dobroteasa; - Refacere alunecare prin consolidare a corpului drumului, terasamentelor şi versanţilor pe drumul judeţean DJ 703C, km 47+000, comuna Cungrea;
Hotărârea nr. 144 din 29.10.2015
cu privire la încadrarea unor drumuri din categoria funcţională a drumurilor de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean
Hotărârea nr. 143 din 29.10.2015
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, Societăţii comerciale Deves Nihtrans SRL
Hotărârea nr. 142 din 29.10.2015
cu privire la aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 141 din 29.10.2015
cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor „Adrian Băran“ Slatina
Hotărârea nr. 140 din 29.10.2015
cu privire la aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotărârea nr. 139 din 29.10.2015
cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Olt
Hotărârea nr. 138 din 29.10.2015
cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt pentru anul 2016
Hotărârea nr. 137 din 29.10.2015
cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt pentru anul 2016
Hotărârea nr. 136 din 29.10.2015
cu privire la modificarea Planului de Ocupare a funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru anul 2015
Hotărârea nr. 135 din 29.10.2015
cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Olt pentru anul 2016
Hotărârea nr. 134 din 29.10.2015
cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Judeţean de Pază Olt
Hotărârea nr. 133 din 29.10.2015
cu privire la transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotărârea nr. 132 din 29.10.2015
cu privire a revocarea şi desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte interesele Consiliului Judeţean Olt în Adunarea Generală a Asociaţiilor la Sociatatea „Bursa de Cereale Corabia“ SRL
Hotărârea nr. 131 din 29.10.2015
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea centralei termice şi a instalaţiei de încălzire interioară la Şcoala Profesională Specială Balş“
Hotărârea nr. 130 din 29.10.2015
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică a pavilioanelor de pacienţie nr. 2, 3, 5 şi 6 la Spitalul de Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, sat Greci, judeţul Olt“
Hotărârea nr. 129 din 29.10.2015
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare învelitoare la pavilionul nr. 1 bărbaţi la Spitalul de Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, sat Greci, judeţul Olt“
Hotărârea nr. 128 din 29.10.2015
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii: „Amenajare spaţii cu destinaţia vestiare în clădirea spaţii depozitare la Spital de Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, sat Greci, judeţul Olt“
Hotărârea nr. 127 din 29.10.2015
cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene pentru anul 2016
Hotărârea nr. 126 din 29.10.2015
cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2016
Hotărârea nr. 125 din 29.10.2015
cu privire la aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala de Artă şi Meserii Slatina în anul şcolar 2015-2016; aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2016
Hotărârea nr. 124 din 29.10.2015
cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ, cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al judeţului, pentru anul 2016
Hotărârea nr. 123 din 29.10.2015
cu privire la: aprobare taxe pentru anul 2016
Hotărârea nr. 122 din 29.10.2015
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.09.2015
Hotărârea nr. 121 din 29.10.2015
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru sumele din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019
Hotărârea nr. 120 din 29.10.2015
cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 2015
Hotărârea nr. 119 din 29.10.2015
cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi internaţionale de specialitate în anul 2015
Hotărârea nr. 118 din 29.10.2015
cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu hadicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna septembrie 2015
Hotărârea nr. 117 din 29.10.2015
cu privire la: rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2015
Hotararea nr. 116 din 24.09.2015
cu privire la alocarea de fonduri suplimentare în perioada 2016 - 2021 în condiţiile în care Muncipiul Craiova va fi desemnat Capitală Europeană a Culturii
Hotararea nr. 115 din 24.09.2015
cu privire la: aderarea Județului Olt la Asociația ”Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021”, persoană juridică de drept privat constituită în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile
Hotararea nr. 114 din 24.09.2015
cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Adminsitraţie al Şcolii Profesionale Speciale Balş
Hotararea nr. 113 din 24.09.2015
cu privire la Aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului, terasamentelor şi versanţilor pe DJ 657B, com. Coloneşti, km. 13+960
Hotararea nr. 112 din 24.09.2015
cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul Modernizarea drumului judeţean DJ 657 Recea (DJ653) - Valea Mare - Priseaca - Poboru - Spineni - DN67B, km 13+380 - km 29+803, Priseaca - Poboru, judeţul Olt
Hotararea nr. 111 din 24.09.2015
cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul Modernizarea drumului judeţean DJ 657 Recea (DJ653) - Valea Mare - Priseaca - Poboru - Spineni - DN67B, km 35+268 - km 41+436, Poboru - Spineni, judeţul Olt
Hotararea nr. 110 din 24.09.2015
cu privire la aprobare: - tarife pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale prestate de către Camera Agricolă Judeţeană Olt; - tarif pentru serviciul constând în organizarea de către Camera Agricolă Judeţeană Olt a cursurilor prin Măsura 111 Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe, pentru beneficiarii proiectelor aferente Măsurii 141, pe anul 2015
Hotararea nr. 109 din 24.09.2015
cu privire la aprobarea primirii de noi membrii în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alientare cu Apă şi de Canalizare Oltul respectiv: Comunele Tufeni, Şerbăneşti, Tia Mare, Gostavăţu, Băbiciu, Izbiceni, Fărcaşele şi Scărişoara.
Hotararea nr. 108 din 24.09.2015
cu pivire la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 107 din 24.09.2015
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii - Reabilitare şi reorganizare a sectorului de primiri - internări Obstretică - Ginecologie situate la parterul corpului Materno - infantil din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotararea nr. 106 din 24.09.2015
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2015
Hotararea nr. 105 din 24.09.2015
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna august 2015
Hotararea nr. 104 din 24.09.2015
cu privire la rectificarea bugetului judeţului Olt, pe anul 2015
Hotararea nr. 103 din 27.08.2015
cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în Consiliul de Administraţie al SC Compania de Apa Olt SA
Hotararea nr. 102 din 27.08.2015
cu privire la transformare posturi în Statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 101 din 27.08.2015
cu privire la încetare suspendare contract individual de muncă din iniţiativa salariatului, reluare activitate şi stabilire drepturi salariale
Hotararea nr. 100 din 27.08.2015
cu privire la aprobare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii «Centrul de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie din Judeţul Olt»
Hotararea nr. 99 din 27.08.2015
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, Societăţii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL
Hotararea nr. 98 din 27.08.2015
cu privire la acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate în anul 2015
Hotararea nr. 97 din 27.08.2015
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 2015
Hotararea nr. 96 din 27.08.2015
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna iulie 2015
Hotararea nr. 95 din 27.08.2015
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2015
Hotararea nr. 94 din 30.07.2015
cu privire la înfiinţarea „Centrului de primire în regim de urgenţă a victimei violenţei în familie din Judeţul Olt“ în cadrul Complexului de servicii „Sf. Ştefan“ Slatina; aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi Regulament de organizare şi funcţionare pentru Complex de servicii „Sf. Ştefan“ Slatina; aprobare organigramă şi număr de personal pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotararea nr. 93 din 30.07.2015
cu privire la: transformare post; promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut şi stabilire drepturi salariale
Hotararea nr. 92 din 30.07.2015
cu privire la suspendarea de drept a contractului individual de muncă al domnului Popa Emil-Costin, Director General al Serviciului Judeţean de Pază Olt
Hotararea nr. 91 din 30.07.2015
cu privire la: aprobarea transformării unor posturi; aprobarea reorganizării Muzeului Judeţului Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Muzeul Judeţean Olt; numire membri în Consiliul de Administraţie al Muzeului Judeţean Olt
Hotararea nr. 90 din 30.07.2015
cu privire la numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt în comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotararea nr. 89 din 30.07.2015
cu privire la transformare post în statul funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanlor Olt
Hotararea nr. 88 din 30.07.2015
cu privire la înfiinţarea unui post în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Hotararea nr. 87 din 30.07.2015
cu privire la tranformare posturi şi mutare post în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotararea nr. 86 din 30.07.2015
cu privire la actualizarea componenţei structurii organizatorice constituită pentru revizuirea planului Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Olt
Hotararea nr. 85 din 30.07.2015
cu privire la trecerea unor terenuri din domeniul public al oraşului Balş şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Balş, în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt
Hotararea nr. 84 din 30.07.2015
cu privire la trecerea unui teren din domeniul public al municipiului Caracal şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal, în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt
Hotararea nr. 83 din 30.07.2015
cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al Judeţului Olt şi din administrarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt, în domeniul public al oraşului Corabia şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Corabia;
Hotararea nr. 82 din 30.07.2015
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, Societăţii Comerciale Raissan Sprintour SRL
Hotararea nr. 81 din 30.07.2015
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2015
Hotararea nr. 80 din 30.07.2015
cu privire la aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 5.677.764 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
Hotararea nr. 79 din 30.07.2015
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna iunie 2015
Hotararea nr. 78 din 30.07.2015
cu privire la aprobare creşteri salariale pentru personalul din aparatul de specialitate şi din aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Olt, din cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi pentru personalul din unele instituţii publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt
Hotararea nr. 77 din 25.06.2015
cu privire la aprobarea instituţionalizării în vederea revizuirii Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Olt
Hotararea nr. 76 din 25.06.2015
cu privire la stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Hotararea nr. 75 din 25.06.2015
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare la clădirea Bilbliotecii Judeţene Ion Minulescu“
Hotararea nr. 74 din 25.06.2015
cu privire al aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul tarifelor şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor
Hotararea nr. 73 din 25.06.2015
cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt a unui imobil şi aprobarea concesionării acestuia prin licitaţie publică
Hotararea nr. 72 din 25.06.2015
cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti - Olt şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti - Olt, în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Spitalului de Urgenţă Slatina
Hotararea nr. 71 din 25.06.2015
cu privire la trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al Judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt
Hotararea nr. 70 din 25.06.2015
cu privire la completare componenţă a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Hotararea nr. 69 din 25.06.2015
cu privire la suspendare de drept contract individual de muncă; încetare suspendare de drept contract individual de muncă şi reluare activitate
Hotararea nr. 68 din 25.06.2015
cu privire la organizarea în trimestrul al III -lea al anului 2015 a examenului de promovarea a persoanelor încadrate în funcţii contractuale din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior
Hotararea nr. 67 din 25.06.2015
cu privire la- numire în funcţia de manager (director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt;- încentare contract de management interimar
Hotararea nr. 66 din 25.06.2015
cu privire la aprobare transformări şi mutări de posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotararea nr. 65 din 25.06.2015
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, Societăţii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L.
Hotararea nr. 64 din 25.06.2015
cu privire la aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării proiectului „Modernizarea drumului judeţean DJ 657 Recea (DJ653) - Valea Mare - Valea Mare - Priseaca - Poboru - Spineni - DN67B, km 13+380-km 29+170“
Hotararea nr. 63 din 25.06.2015
cu privire la aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării proiectului „Modernizarea drumului judeţean DJ 657 Recea (DJ653) - Valea Mare - Valea Mare - Priseaca - Poboru - Spineni - DN67B, km 33+650-km39+800“
Hotararea nr. 62 din 25.06.2015
cu privire la acordarea în anul 2015 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt
Hotararea nr. 61 din 25.06.2015
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna mai 2015
Hotararea nr. 60 din 25.06.2015
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2015
Hotararea nr. 59 din 28.05.2015
cu privire la încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director Executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 58 din 28.05.2015
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi relocare spaţii medicale din pavilionul central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“
Hotararea nr. 57 din 28.05.2015
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare faţade şi reparaţii la învelitoarea Muzeului Judeţean Olt“
Hotararea nr. 56 din 28.05.2015
cu privire la actualizarea Monografiei economico-militară a Judeţului Olt
Hotararea nr. 55 din 28.05.2015
cu privire la aprobarea încheierii Protocolului de colaborare, în vederea organizării şi desfăşurării acţiunii „Crosul ZIUA OLIMPICĂ 2015 - Slatina“
Hotararea nr. 54 din 28.05.2015
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna aprilie 2015
Hotararea nr. 53 din 28.05.2015
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Judeţului Olt pe anul 2015
Hotararea nr. 52 din 28.05.2015
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2015
Hotararea nr. 51 din 30.04.2015
cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Hotararea nr. 50 din 30.04.2015
cu privire la atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale TRANSBUZ SA
Hotararea nr. 49 din 30.04.2015
cu privire la atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, Societăţii Comerciale TUNSOIU SRL
Hotararea nr. 48 din 30.04.2015
cu privire la aprobare transformare şi mutări de posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotararea nr. 47 din 30.04.2015
cu privire la desemnarea Camerei Agricole Judeţene Olt pentru emiterea avizului consultativ în vederea eliberării atestatului de producător
Hotararea nr. 46 din 30.04.2015
cu privire la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul Judeţului Olt reactualizat pentru anul 2015
Hotararea nr. 45 din 30.04.2015
cu privire la asociere între Judeţul Olt şi municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festival de Teatru Caracal 2015, Ediţia a V-a
Hotararea nr. 44 din 30.04.2015
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ol pentru persoanele cu handicap, pentru luna martie 2015
Hotararea nr. 43 din 30.04.2015
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2015
Hotararea nr. 42 din 30.04.2015
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliuluii Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Judeţului Olt pe anul 2015
Hotararea nr. 41 din 30.04.2015
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2015
Hotararea nr. 40 din 26.03.2015
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2015
Hotararea nr. 39 din 26.03.2015
cu privire la aprobarea platii cotizatiei Judetului Olt pentru sustinerea activitatii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara OLT-ECO pe anul 2015
Hotararea nr. 38 din 26.03.2015
cu privire la aprobarea platii cotizatiei Judetului Olt pentru sustinerea activitatii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice Pentru Serviciul
Hotararea nr. 37 din 26.03.2015
cu privire la completarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor SC Olt Drum SA Slatina
Hotararea nr. 36 din 26.03.2015
cu privire la aprobarea structura organizatorica, organigrama, numar de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru Ansamblul
Hotararea nr. 35 din 26.03.2015
cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al Judetului Olt si din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt
Hotararea nr. 34 din 26.03.2015
cu privire la completarea „Calendarului manifestarilor culturale in anul 2015“
Hotararea nr. 33 din 26.03.2015
cu privire la modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de Director executiv al Directiei Judetene
Hotararea nr. 32 din 26.03.2015
cu privire la suspendare de drept contract individual de munca; incetare suspendare de drept contract individual de munca si reluare activitate
Hotararea nr. 31 din 26.03.2015
cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr. 52/14.14.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
Hotararea nr. 30 din 26.03.2015
cu privire la aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului Conservarea biodiversitatii in judetul Olt
Hotararea nr. 29 din 26.03.2015
cu privire la atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea nr. 28 din 26.03.2015
cu privire la aprobarea cotizatiei Consiliului Judetean Olt la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR) pentru anul 2015
Hotararea nr. 27 din 26.03.2015
cu privire la aprobarea cotizatiei Judetului Olt la Asociatia Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni pentru anul 2015
Hotararea nr. 26 din 26.03.2015
cu privire la aprobarea contributiei Judetului Olt la bugetele de venituri si cheltuieli ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Biroul Regional
Hotararea nr. 25 din 26.03.2015
cu privire la aprobarea cotizatiei Judetului Olt la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia pentru anul 2015
Hotararea nr. 24 din 26.03.2015
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice din cadrul DGASPC Olt
Hotararea nr. 23 din 26.03.2015
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice din cadrul DGASPC Olt
Hotararea nr. 22 din 26.03.2015
cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului Consiliului Judetean Olt si a situatiilor financiare pe anul 2014
Hotararea nr. 21 din 26.03.2015
cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea in anul 2015 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judetean Olt pentru unitatile de cult
Hotararea nr. 20 din 26.03.2015
cu privire la stabilirea pretului mediu/tona masa verde obtinuta de pe pajisti, pentru anul 2015
Hotararea nr. 19 din 26.03.2015
cu privire la modificarea si completarea comisiei de specialitate pentru agricultura, silvicultura, industrie, servicii publice si comert a CJ Olt
Hotararea nr. 18 din 26.03.2015
cu privire la validarea mandatului unui consilier judetean
Hotararea nr. 17 din 10.02.2015
cu privire la desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Olt
Hotararea nr. 16 din 10.02.2015
cu privire la transformare post în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Hotararea nr. 15 din 10.02.2015
cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt a unui imobil, în vederea scotaterii din funcţiune şi a demolării acestuia
Hotararea nr. 14 din 10.02.2015
cu privire la aprobarea realizării proiectului „Măsuri pentru asistarea şomerilor din regiunile fost industrializate“ în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Hotararea nr. 13 din 10.02.2015
cu privire la aprobare transformare şi mutări posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotararea nr. 12 din 10.02.2015
cu privire la aprobarea înfiinţării unui post aferent personalului contractual de execuţie la Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare
Hotararea nr. 11 din 10.02.2015
cu privire la Ghidul solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general
Hotararea nr. 10 din 10.02.2015
cu privire la aprobare Program anual al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in domeniul sport, pentru anul 2015 in conditiile Legii nr. 350/2005
Hotararea nr. 9 din 10.02.2015
cu privire la aprobarea utilizarii in anul 2015 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2014
Hotararea nr. 8 din 10.02.2015
cu privire la aprobarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018
Hotararea nr. 7 din 19.01.2015
cu privire la numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt in comisia de solutionare a contestatiilor la concursul pentru ocuparea functiei de manager - SJU Slatina
Hotararea nr. 6 din 19.01.2015
cu privire la constituirea comisiei de evaluare si comisiei de solutionare a contestatiilor pentru evaluarea activitatii stagiarului
Hotararea nr. 5 din 19.01.2015
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana varstnica ingrijita in caminele pentru persoane varstnice, pentru anul 2015
Hotararea nr. 4 din 19.01.2015
cu privire la stabilirea contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice care dispun de venituri proprii si sunt ingrijite in Camine
Hotararea nr. 3 din 19.01.2015
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale din cadrul DGASPC Olt
Hotararea nr. 2 din 19.01.2015
cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2015
Hotararea nr. 1 din 19.01.2015
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2014
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei