Home
Hotărâri 2022
Hotararea nr. 198 din 29.12.2022
privind reglementarea unor măsuri în domeniul transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt
Hotararea nr. 197 din 22.12.2022
pentru completarea și modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.104/30.06.2022 cu privire la aprobarea liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 196 din 22.12.2022
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 195 din 22.12.2022
cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022
Hotararea nr. 194 din 22.12.2022
cu privire la: aprobarea Planului de Investitii pe anul 2023 care se finanțează din Fondul de întreținere, înlocuire si dezvoltare constituit pentru Sistemul Integratde Management al Deşeurilor în Judetul Olt
Hotararea nr. 193 din 22.12.2022
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 192 din 22.12.2022
cu privire la aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu și lung (2022 - 2031)
Hotararea nr. 191 din 22.12.2022
cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2023
Hotararea nr. 190 din 22.12.2022
cu privire la aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2023”
Hotararea nr. 189 din 22.12.2022
cu privire la înlocuire membru și actualizare componență nominală a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 188 din 22.12.2022
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2022
Hotararea nr. 187 din 22.12.2022
cu privire la transformarea unor posturi în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 186 din 22.12.2022
cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri și membri supleanți în cadrul Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi aflate în subordinea Consiliului Judeţean Olt
Hotararea nr. 185 din 22.12.2022
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.11.2022
Hotararea nr. 184 din 22.12.2022
cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina - Pavilion Materno-Infantil”
Hotararea nr. 183 din 22.12.2022
cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2023
Hotararea nr. 182 din 22.12.2022
cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2023
Hotararea nr. 181 din 22.12.2022
cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene, a tarifelor de utilizare asuprafețelor din zona drumurilor județene, precum și a tarifelor pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a județului Olt pentru anul 2023
Hotararea nr. 180 din 22.12.2022
cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2023
Hotararea nr. 179 din 22.12.2022
cu privire la: APROBARE TAXE pentru anul 2023
Hotararea nr. 178 din 14.12.2022
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a influențelor la cota de 6% din impozitul pe venit pe anul 2022
Hotararea nr. 177 din 07.12.2022
privind exprimarea acordului Consiliului Județean Olt pentru participarea la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură
Hotararea nr 176 din 24.11.2022
cu privire la actualizarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și a secretariatului comisiei
Hotararea nr 175 din 24.11.2022
privind declararea de interes public județean a unor părți din imobilul situat în municipiul Slatina, strada Zmeurei, nr. 9B, județul Olt
Hotararea nr 174 din 24.11.2022
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 173 din 24.11.2022
cu privire la modificarea Planurilor de restructurare pentru Centrul de îngrijire și asistență Slatina din structura Complexului servicii persoane adulte Slatina și Centrul de îngrijire și asistență Spineni, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.38/27.02.2020
Hotararea nr 172 din 24.11.2022
cu privire la: aprobarea proiectului „Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr 171 din 24.11.2022
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 137/29.09.2022 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr 170 din 24.11.2022
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022
Hotararea nr 169 din 24.11.2022
cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut
Hotararea nr 168 din 24.11.2022
cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Muzeului Județean Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut
Hotararea nr 167 din 24.11.2022
cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico–economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Construire subunitate de intervenție în situații de urgență și substație de ambulanță în comuna Dobroteasa”, strada Principală, nr. 39, comuna Dobroteasa, județul Olt
Hotararea nr 166 din 24.11.2022
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2022
Hotararea nr 165 din 24.11.2022
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior
Hotararea nr 164 din 24.11.2022
cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Hotararea nr 163 din 26.10.2022
pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 146/30.09.2021 cu privire la: aprobarea prețurilor și tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat, a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A., constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt
Hotararea nr 162 din 26.10.2022
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2022
Hotararea nr 161 din 26.10.2022
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2022
Hotararea nr 160 din 26.10.2022
cu privire la: aprobarea depunerii proiectului „Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Corabia” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Hotararea nr 159 din 26.10.2022
cu privire la: aprobarea depunerii proiectului „Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Slatina” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Hotararea nr 158 din 26.10.2022
cu privire la: aprobarea depunerii proiectului „Dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Slatina” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Hotararea nr 157 din 26.10.2022
privind utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare de către operatorul S.C. Compania de Apă Olt S.A.
Hotararea nr 156 din 26.10.2022
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022
Hotararea nr 155 din 26.10.2022
cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spălătorie în incinta Spitalului Județean de Urgență Slatina”
Hotararea nr 154 din 26.10.2022
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 153 din 26.10.2022
cu privire la înlocuirea unui membru și actualizarea componenței nominale a Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt
Hotararea nr 152 din 26.10.2022
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale imediat superioare celor deținute
Hotararea nr 151 din 26.10.2022
cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026
Hotararea nr 150 din 26.10.2022
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.09.2022
Hotararea nr 149 din 26.10.2022
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna SEPTEMBRIE 2022
Hotararea nr 148 din 26.10.2022
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, precum și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției
Hotararea nr. 147 din 29.09.2022
cu privire la: desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte interesele Județului Olt în Asociația “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”
Hotararea nr. 146 din 29.09.2022
cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare imobil Psihiatrie – Dermatologie, municipiul Slatina, str. Drăgănești, nr. 13, județul Olt”
Hotararea nr. 145 din 29.09.2022
cu privire la revocarea dreptului de administrare al Directiei de Sanatate Publica Judeteana Olt asupra unor spatii in suprafata totala de 655,78 mp, situate in doua imobile aflate in domeniul public al Judetului Olt si darea acestora in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea nr. 144 din 29.09.2022
cu privire la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui imobil(cladire si teren aferent) situat in municipiul Slatina, str. Oituz, nr. 87 B, aflat in domeniul privat al Judetului Olt
Hotararea nr. 143 din 29.09.2022
cu privire la aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș și ale Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 2022-2023
Hotararea nr. 142 din 29.09.2022
cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale Județul Olt
Hotararea nr. 141 din 29.09.2022
cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate - revizuit ca urmare a Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2021)6510 și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt”
Hotararea nr. 140 din 29.09.2022
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022
Hotararea nr. 139 din 29.09.2022
cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești(intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”
Hotararea nr. 138 din 29.09.2022
pentru modificarea articolului 3.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/31.05.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” și a cheltuielilor aferente proiectului
Hotararea nr. 137 din 29.09.2022
cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr. 136 din 29.09.2022
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 135 din 29.09.2022
cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din subordinea Consiliului Județean Olt, pentru anul școlar 2022 - 2023
Hotararea nr. 134 din 29.09.2022
cu privire la înlocuirea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Olt în calitate de membru și respectiv, membru supleant în cadrul Consiliului de administrație al Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 133 din 29.09.2022
cu privire la aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2022 – 2023 al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 132 din 29.09.2022
cu privire la aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/ familiei adoptatoare
Hotararea nr. 131 din 29.09.2022
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna AUGUST 2022
Hotararea nr. 130 din 29.09.2022
cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2022-2023
Hotararea nr. 129 din 25.08.2022
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 146/30.09.2021 cu privire la: aprobarea prețurilor și tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat, a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A., constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 128 din 25.08.2022
cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a influentelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2022
Hotararea nr. 127 din 25.08.2022
pentru modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 126 din 25.08.2022
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 125 din 25.08.2022
cu privire la: aprobarea Raportului Comisiei de Selecție privind numirea finală pentru 3 poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților județului Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. pentru numirea a 3 membri în Consiliul de Administrație desemnați în urma procedurii de selecție
Hotararea nr. 124 din 25.08.2022
cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Muzeului Județean Olt, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Smarandache Gheorghe pentru Muzeul Județean Olt și a duratei contractului de management, încetarea contractului de management al managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la numirea managerului (directorului) Muzeului Județean Olt
Hotararea nr. 123 din 25.08.2022
cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Construire scară acces Pavilion 6 pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci”
Hotararea nr. 122 din 25.08.2022
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, precum și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției
Hotararea nr. 121 din 25.08.2022
cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Instalații de detecție, semnalizare și avertizare pentru pavilioanele 2,3 și 5 în vederea obținerii autorizației ISU” pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 120 din 25.08.2022
cu privire la: aprobarea documentației tehnico - economice pentru investiția “Modernizare drum județean DJ 657, RECEA (DJ 653) VALEA MARE – PRISEACA – POBORU – SPINENI (DN 67B), KM 0+000 – KM 45+728”
Hotararea nr. 119 din 25.08.2022
pentru modificarea, completarea și actualizarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 118 din 25.08.2022
cu privire la stabilirea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 117 din 25.08.2022
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IULIE 2022
Hotararea nr. 116 din 25.08.2022
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022
Hotararea nr. 115 din 28.07.2022
privind declararea de interes public județean a imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești, nr. 13, județul Olt și darea acestuia în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 114 din 28.07.2022
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2022
Hotararea nr. 113 din 28.07.2022
cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 112 din 28.07.2022
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022
Hotararea nr. 111 din 28.07.2022
cu privire la: aprobarea Planului local de acțiune în domeniul drogurilor în perioada 2022-2026 – Județul Olt
Hotararea nr. 110 din 28.07.2022
cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”, str. Centura Basarabilor nr. 8, municipiul Slatina, județul Olt, cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați
Hotararea nr. 109 din 28.07.2022
cu privire la: înlocuirea unui membru și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 108 din 28.07.2022
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2022
Hotararea nr. 107 din 28.07.2022
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, precum și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției
Hotararea nr. 106 din 28.07.2022
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale imediat superioare celor deținute
Hotararea nr. 105 din 28.07.2022
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2022
Hotararea nr. 104 din 30.06.2022
cu privire la aprobare liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 103 din 30.06.2022
cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 102 din 30.06.2022
cu privire la aprobarea desființării unui post vacant aferent unei funcții publice de execuție în statul de funcții al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 101 din 30.06.2022
privind aprobarea cererii de transmitere din domeniul public al municipiului Slatina in domeniul public al Judetului Olt, a unor parti dintr-un imobil
Hotararea nr. 100 din 30.06.2022
pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 099 din 30.06.2022
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: ”Centrul de îngrijire și asistență Spineni” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 098 din 30.06.2022
cu privire la reluarea concursului de proiecte de management, aprobarea modificăriicondițiilor de participare la concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea Caietului de obiective și a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul Județean Olt
Hotararea nr. 097 din 30.06.2022
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 096 din 30.06.2022
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MAI 2022
Hotararea nr. 95 din 20.06.2022
pentru modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 146/30.09.2021 cu privire la: aprobarea prețurilor și tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat, a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A., constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 94 din 20.06.2022
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 93 din 20.06.2022
cu privire la menținerea în funcția publică deținută a directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 92 din 20.06.2022
cu privire la încetarea contractului de management al managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt
Hotararea nr. 91 din 20.06.2022
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022
Hotararea nr. 90 din 25.05.2022
cu privire la asocierea între Județul Olt și Municipiul Caracal în vederea organizării și finanțării evenimentului Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache” Caracal 2022, Ediția a XII-a și aprobarea contractului de prestări servicii ce va fi încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache” Caracal 2022, Ediția a XII-a
Hotararea nr. 89 din 25.05.2022
cu privire la aprobarea Planului de selecție pentru desemnarea a 3 membri în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 – componenta integrală
Hotararea nr. 88 din 25.05.2022
cu privire la: aprobarea depunerii proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Investiții Complementare Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt' în vederea finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Hotararea nr. 87 din 25.05.2022
pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul datei de înregistrare a Hotărârii Consiliului Judetean Olt nr.65 cu privire la aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt
Hotararea nr. 86 din 25.05.2022
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 85 din 25.05.2022
cu privire la: actualizarea Monografiei economico – militare a Judeţului Olt
Hotararea nr. 84 din 25.05.2022
cu privire la: aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea sediului Centrului Militar Județean Olt” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Hotararea nr. 83 din 25.05.2022
cu privire la: aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina - Pavilion Medicală” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Hotararea nr. 82 din 25.05.2022
cu privire la: aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea Complexului de Servicii Persoane Adulte Slatina” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Hotararea nr. 81 din 25.05.2022
cu privire la: aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională SudVest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru anul 2022
Hotararea nr. 80 din 25.05.2022
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022
Hotararea nr. 79 din 25.05.2022
pentru reducerea capacității centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, precum și pentru modificarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale centrului
Hotararea nr. 78 din 25.05.2022
cu privire la transformarea unui post vacant în Statul de funcții al Complexului servicii de tip rezidențial pentru copii ”Mugurel” Slatina – serviciu social din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 77 din 25.05.2022
pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: “Centrul de abilitare și reabilitare Drăgănești-Olt” și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: “Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități” din cadrul Complexului servicii pentru persoane adulte cu dizabilități şi alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina
Hotararea nr. 76 din 25.05.2022
pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare șifuncționare a pieței volante ”Piața Producătorilor Olteni„ din municipiul Slatinaaprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 133/14.09.2021
Hotararea nr. 75 din 25.05.2022
pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.60/28.04.2022 cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 74 din 25.05.2022
cu privire la desființarea unui post contractual vacant în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt
Hotararea nr. 73 din 25.05.2022
pentru modificarea poziției nr. 182 din „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2022”
Hotararea nr. 72 din 25.05.2022
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2022
Hotararea nr. 71 din 25.05.2022
cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2022
Hotararea nr. 70 din 28.04.2022
cu privire la: aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina - Pavilion Materno-Infantil” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Hotararea nr. 69 din 28.04.2022
cu privire la: trecerea unor imobile aflate în domeniul public al Județului Olt, din administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 68 din 28.04.2022
pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/26.11.2020 cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci,precum și pentru transformarea unui post vacant în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 67 din 28.04.2022
cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația “ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2022
Hotararea nr. 66 din 28.04.2022
cu privire la modificarea și actualizarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 65 din 28.04.2022
cu privire la: aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt
Hotararea nr. 64 din 28.04.2022
cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 63 din 28.04.2022
cu privire la: aprobarea instituționalizării în vederea revizuirii Planului Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Olt
Hotararea nr. 62 din 28.04.2022
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, precum și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției
Hotararea nr. 61 din 28.04.2022
cu privire la: aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2022
Hotararea nr. 60 din 28.04.2022
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 59 din 28.04.2022
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022
Hotararea nr. 58 din 28.04.2022
cu privire la acordarea în anul 2022 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt
Hotararea nr. 57 din 28.04.2022
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2022
Hotararea nr. 56 din 28.04.2022
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2022
Hotararea nr. 55 din 28.04.2022
cu privire la înlocuirea unui membru și actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt
Hotararea nr. 54 din 18.04.2022
cu privire la: aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Hotararea nr. 53 din 30.03.2022
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2022
Hotararea nr. 52 din 30.03.2022
cu privire la declanșarea procedurii de selecție pentru 3 membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, precum și cu privire la constituirea comisiei de selecție
Hotararea nr. 51 din 30.03.2022
cu privire la darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco” a unui spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 50 din 30.03.2022
pentru modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 49 din 30.03.2022
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022
Hotararea nr. 48 din 30.03.2022
cu privire la trecerea unei suprafețe de teren aferentă zonei drumului județean DJ 653 din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al Statului, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Drumul expres Craiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente” lot 2 județul Olt
Hotararea nr. 47 din 30.03.2022
cu privire la: aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2021
Hotararea nr. 46 din 30.03.2022
cu privire la aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș și ale Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022
Hotararea nr. 45 din 30.03.2022
pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, precum și pentru aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 44 din 30.03.2022
cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2022
Hotararea nr. 43 din 30.03.2022
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ
Hotararea nr. 42 din 30.03.2022
pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, precum și pentru aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ
Hotararea nr. 41 din 30.03.2022
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna FEBRUARIE 2022
Hotararea nr. 40 din 10.03.2022
cu privire la: acordarea unui sprijin financiar Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania-Filiala Olt
Hotararea nr. 39 din 24.02.2022
cu privire la reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, modificarea organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția CopiluluiOlt - aparat propriu, aprobarea organigramelor, numărului de personal și statelor de funcții pentru unele unități subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru unele servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 38 din 24.02.2022
cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt
Hotararea nr. 37 din 24.02.2022
cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 36 din 24.02.2022
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 35 din 24.02.2022
cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ
Hotararea nr. 34 din 24.02.2022
cu privire la avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal, județul Olt pentru anul 2022
Hotararea nr. 33 din 24.02.2022
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Nicolae Titulescu, a unor părți din zona drumului județean DJ 546A
Hotararea nr. 32 din 24.02.2022
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părți din zona drumului județean DJ 657
Hotararea nr. 31 din 24.02.2022
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Priseaca, a unor părți din zona drumului județean DJ 657
Hotararea nr. 30 din 24.02.2022
pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 21/28.02.2019 cu privire la numirea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale
Hotararea nr. 29 din 24.02.2022
cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2022 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt
Hotararea nr. 28 din 24.02.2022
cu privire la: aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România ( UNCJR) pentru anul 2022
Hotararea nr. 27 din 24.02.2022
cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pe anul 2022
Hotararea nr. 26 din 24.02.2022
cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2022
Hotararea nr. 25 din 24.02.2022
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2022
Hotararea nr. 24 din 11.02.2022
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 167/28.10.2021 cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul investiții nou “Modernizare drum județean DJ 703C, km 38+323-km 57+223, L = 18,900 km, comuna Poboru (sat Cornățelu)-comuna Cungrea-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt” în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny”
Hotararea nr. 23 din 11.02.2022
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul Județean Olt, Asociația Culturală Flower Power și Spitalul Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 22 din 28.01.2022
cu privire la actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 21 din 28.01.2022
cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2022 si estimări pe anii 2023-2025
Hotararea nr. 20 din 28.01.2022
cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 19 din 28.01.2022
pentru stabilirea salariului de bază pentru o funcție aferentă personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consililui Județean Olt
Hotararea nr. 18 din 28.01.2022
cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 17 din 28.01.2022
pentru completarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 16 din 28.01.2022
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2022
Hotararea nr. 15 din 28.01.2022
pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții contractuale de execuție din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 14 din 28.01.2022
pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții publice și contractuale de execuție din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 13 din 28.01.2022
pentru modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 12 din 28.01.2022
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A pe anul 2022
Hotararea nr. 11 din 28.01.2022
cu privire la desființarea și înființarea unor posturi în Statul de funcții al Complexului servicii persoane adulte Slatina - serviciu social cu cazare din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: “Centrul de îngrijire și asistență” din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina
Hotararea nr. 10 din 28.01.2022
cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene DJ 657 și DJ 703C din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al Statului, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Drumul expres Craiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente” lot 2 județul Olt
Hotararea nr. 09 din 28.01.2022
cu privire la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al Judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean Olt
Hotararea nr. 08 din 28.01.2022
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025
Hotararea nr. 07 din 28.01.2022
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2023-2025
Hotararea nr. 06 din 28.01.2022
cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2022
Hotararea nr. 05 din 28.01.2022
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2022
Hotararea nr. 04 din 28.01.2022
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2021
Hotararea nr. 03 din 28.01.2022
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: ”Construire stație de preepurare cu tratarea apelor reziduale rezultate din activitatea Secției de Boli Infecțioase” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 2 din 10.01.2022
cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021
Hotararea nr. 1 din 10.01.2022
cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei