Home
Hotărâri 2023
Hotararea nr. 45 din 24.02.2023
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Demolare pavilion infecțioase și construire clădire corp nou S+P+6E cu destinația de spital și activități medicale, amenajări exterioare adiacente, dotări, utilități“ la Spitalul Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 44 din 24.02.2023
pentru aprobarea Planului strategic de dezvoltare a Spitalului Judeţean de Urgență Slatina, pentru perioada 2023 - 2027
Hotararea nr. 43 din 24.02.2023
cu privire la modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2023
Hotararea nr. 42 din 24.02.2023
cu privire la avizarea Regulamentului privind amplasarea constructiilor, Instalatiilor in zona drumurilor publice din Municipiul Caracal
Hotararea nr. 41 din 24.02.2023
cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 40 din 24.02.2023
cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr. 39 din 24.02.2023
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 168/26.10.2017 cu privire la: aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat
Hotararea nr. 38 din 24.02.2023
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016 cu privire la aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat
Hotararea nr. 37 din 24.02.2023
cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2023 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt
Hotararea nr. 36 din 24.02.2023
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2023
Hotararea nr. 35 din 24.02.2023
cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea Complexului de Servicii Persoane Adulte Slatina”
Hotararea nr. 34 din 24.02.2023
cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2023
Hotararea nr. 33 din 24.02.2023
cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive interne și internaționale, in anul 2022
Hotararea nr. 32 din 24.02.2023
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Bârza, a unor părți din zona drumului județean DJ 644
Hotararea nr. 31 din 24.02.2023
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 30 din 24.02.2023
cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ
Hotararea nr. 29 din 24.02.2023
cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 28 din 24.02.2023
pentru modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016
Hotararea nr. 27 din 26.01.2023
cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2023
Hotararea nr. 26 din 26.01.2023
pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul CabinetelorPreședintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2023
Hotararea nr. 25 din 26.01.2023
pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, începând cu data de 01.01.2023
Hotararea nr. 24 din 26.01.2023
cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 23 din 26.01.2023
cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2023 si estimări pe anii 2024-2026
Hotararea nr. 22 din 26.01.2023
cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiția „Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”,str. Centura Basarabilor nr. 8, municipiul Slatina, județul Olt
Hotararea nr. 21 din 26.01.2023
cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Instalații de detecție, semnalizare și avertizare pentru pavilioanele 2,3 și 5 în vederea obținerii autorizației ISU” pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 20 din 26.01.2023
cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Construire scară acces Pavilion 6 pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci”
Hotararea nr. 19 din 26.01.2023
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Iancu Jianu, a unor părți din zona drumului județean DJ 643
Hotararea nr. 18 din 26.01.2023
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Implementarea pompelor de căldură în sistem de încălzire alternativ” la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 17 din 26.01.2023
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Stație de epurare Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, sat Greci, comuna Schitu, județul Olt“
Hotararea nr. 16 din 26.01.2023
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026
Hotararea nr. 15 din 26.01.2023
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotararea nr. 14 din 26.01.2023
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii: ,,Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotararea nr. 13 din 26.01.2023
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drum județean DJ 643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balș, Județul Olt” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotararea nr. 12 din 26.01.2023
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2023
Hotararea nr. 11 din 26.01.2023
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 10 din 26.01.2023
cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea sediului Centrului Militar Județean Olt”
Hotararea nr. 09 din 26.01.2023
cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea sediului Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Olt”
Hotararea nr. 08 din 26.01.2023
cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina - Pavilion Medicală”
Hotararea nr. 07 din 26.01.2023
cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiție “ Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”
Hotararea nr. 06 din 26.01.2023
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2024-2026
Hotararea nr. 05 din 26.01.2023
cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2023
Hotararea nr. 04 din 26.01.2023
cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2023
Hotararea nr. 03 din 26.01.2023
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2023
Hotararea nr. 02 din 26.01.2023
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2022
Hotararea nr. 01 din 09.01.2023
cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2023 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei