Home
Hotărâri 2023
Hotararea nr. 246 din 21.12.2023
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.219/29.11.2023 cu privire la aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Muzeului județean Olt
Hotararea nr. 245 din 21.12.2023
cu privire la: aprobarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, aprobarea emiterii licențelor de traseu, precum și cu privire la aprobarea tarifelor de călătorie pentru biletele și abonamentele practicate de operatorii de transport declarați câștigători în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, pe grupele 5 și 11 din Programul de transport județean de persoane prin curse regulate, valabil până la data de 31.12.2028
Hotararea nr. 244 din 21.12.2023
cu privire la aprobarea reorganizării Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 243 din 21.12.2023
cu privire la avizarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor în zona drumurilor publice din Comuna Voineasa, județul Olt, înaintat de Primăria comunei Voineasa, județul Olt
Hotararea nr. 242 din 21.12.2023
cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr. 241 din 21.12.2023
cu privire la aprobarea reorganizării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 240 din 21.12.2023
cu privire la aprobarea reorganizării Serviciului Județean de Pază Olt, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Județean de Pază Olt
Hotararea nr. 239 din 21.12.2023
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Rusănești, a unor părți din zona drumului județean DJ 642
Hotararea nr. 238 din 21.12.2023
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2023
Hotararea nr. 237 din 21.12.2023
cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2023
Hotararea nr. 236 din 21.12.2023
cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 235 din 21.12.2023
cu privire la mandatarea reprezentanților Județului OIt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. pentru a aproba măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
Hotararea nr. 234 din 21.12.2023
privind aprobarea Regulamentului de acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt care au obținut rezultate deosebite la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Europene, Balcanice și Naționale – Sporturi Olimpice
Hotararea nr. 233 din 21.12.2023
cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2024
Hotararea nr. 232 din 21.12.2023
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Înființarea sistemelor de panouri fotovoltaice” la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 231 din 21.12.2023
cu privire la aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2024”
Hotararea nr. 230 din 21.12.2023
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.11.2023
Hotararea nr. 229 din 21.12.2023
cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene, a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene, precum și a tarifelor pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a județului Olt pentru anul 2024
Hotararea nr. 228 din 21.12.2023
cu privire la aprobare taxe pentru anul 2024
Hotararea nr. 227 din 21.12.2023
cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2024
Hotararea nr. 226 din 21.12.2023
cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2024
Hotararea nr. 225 din 21.12.2023
cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2024
Hotararea nr 224 din 08.12.2023
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a influențelor la cota de 6% din impozitul pe venit pe anul 2023
Hotararea nr 223 din 08.12.2023
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr 222 din 08.12.2023
cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr. 221 din 29.11.2023
cu privire la aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și ale Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 220 din 29.11.2023
cu privire la aprobarea reorganizării Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 219 din 29.11.2023
cu privire la aprobarea reorganizarii Muzeului Județean Olt, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Muzeului Județean Olt
Hotararea nr. 218 din 29.11.2023
cu privire la aprobarea reorganizării Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”
Hotararea nr. 217 din 29.11.2023
cu privire la aprobarea reorganizării Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotararea nr. 216 din 29.11.2023
cu privire la transformarea unor posturi în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 215 din 29.11.2023
cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Sistem fotovoltaic On Grid având Pi - 100 kWp”PROIECT: „Sistem fotovoltaic On Grid având Pi - 100 kWp”FONDUL PENTRU MODERNIZAREMăsura: Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publiceProgramul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei
Hotararea nr. 214 din 29.11.2023
cu privire la: aprobarea proiectului „Sistem fotovoltaic On Grid având Pi - 100 kWp” și a cheltuielilor legate de proiectPROIECT: „Sistem fotovoltaic On Grid având Pi - 100 kWp”FONDUL PENTRU MODERNIZAREMăsura: Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publiceProgramul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei
Hotararea nr. 213 din 29.11.2023
cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027
Hotararea nr. 212 din 29.11.2023
privind declararea de interes public judetean a unui imobil teren in suprafata de 300.000 mp, situat in Balteni, judetul Olt
Hotararea nr. 211 din 29.11.2023
cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr. 210 din 29.11.2023
cu privire la modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2023
Hotararea nr. 209 din 29.11.2023
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Demolare corp C1 Spălătorie și construire internat și împrejmuire la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș”
Hotararea nr. 208 din 29.11.2023
cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt
Hotararea nr. 207 din 29.11.2023
cu privire la trecerea unei constructii aflate in administrarea Consiliului Judetean Olt, din domeniul public al Judetului Olt in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si a demolarii
Hotararea nr. 206 din 29.11.2023
cu privire la constatarea incetarii calitatii de membru si actualizarea componentei nominale a Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt
Hotararea nr. 205 din 29.11.2023
cu privire la: aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027
Hotararea nr. 204 din 29.11.2023
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 156/19.11.2015 cu privire la stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Olt, precum şi ale instituțiilor şi serviciilor publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia
Hotararea nr. 203 din 29.11.2023
cu privire la înlocuire membru și actualizare componență nominală a Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Olt
Hotararea nr. 202 din 29.11.2023
cu privire la transformarea unui post în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut
Hotararea nr. 201 din 29.11.2023
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2023
Hotararea nr 200 din 20.11.2023
cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 199 din 20.11.2023
cu privire la avizarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop și a tarifelor aferente eliberării Acordurilor prealabile și a Autorizațiilor de Amplasare și Acces la drum, înaintate de Primăria comunei Bârza, județul Olt
Hotararea nr 198 din 20.11.2023
pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 15/26.01.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotararea nr 197 din 20.11.2023
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 13/26.01.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balș, Județul Olt”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotararea nr 196 din 20.11.2023
cu privire la: aprobarea încheierii unui Contract de asistență pentru Proiect între Județul Olt, Municipiul Slatina, Compania de Apă Olt S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Hotararea nr. 195 din 26.10.2023
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr. 194 din 26.10.2023
cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr. 193 din 26.10.2023
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2023 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022
Hotararea nr. 192 din 26.10.2023
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2023
Hotararea nr. 191 din 26.10.2023
pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 15/26.01.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotararea nr. 190 din 26.10.2023
pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 13/26.01.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balș, Județul Olt”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotararea nr. 189 din 26.10.2023
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.154/28.09.2023 cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din subordinea Consiliului Județean Olt, precum și în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „Adrian Băran” Slatina, pentru anul școlar 2023 - 2024
Hotararea nr. 188 din 26.10.2023
cu privire la: aprobarea Planului de Investitii în perioada 2023 (trimestrul IV)2024 care se finanțează din Fondul de întreținere, înlocuire si dezvoltare constituit pentru Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Judetul Olt
Hotararea nr. 187 din 26.10.2023
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 642, km 11+837,6 - 13+306,6, L = 1,469 km, FărcașeleStoenești”
Hotararea nr. 186 din 26.10.2023
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.26/26.01.2023 pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2023
Hotararea nr. 185 din 26.10.2023
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.27/26.01.2023 cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2023
Hotararea nr. 184 din 26.10.2023
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 25/26.01.2023 pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, începând cu data de 01.01.2023
Hotararea nr. 183 din 26.10.2023
pentru modificarea și completarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2023 – 2024 al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 182 din 26.10.2023
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna SEPTEMBRIE 2023
Hotararea nr. 181 din 26.10.2023
cu privire la: aprobarea devizului general actualizat pentru faza P.T. aferent obiectivului de investiție “Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina-Pavilion Medicală”
Hotararea nr. 180 din 26.10.2023
cu privire la: aprobarea proiectului „Modernizare drum județean DJ 657, Recea (DJ653) – Valea Mare-Priseaca-Poboru-Spineni (DN67B), KM 0+000KM 45+728”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat
Hotararea nr. 179 din 26.10.2023
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 657, Recea (DJ653) – Valea MarePriseaca-Poboru-Spineni (DN67B), KM 0+000-KM 45+728”
Hotararea nr. 178 din 26.10.2023
cu privire la: aprobarea participării Județului Olt, în calitate de membru fondator, la constituirea Grupării Europene de Cooperare Teritorială (GECT) “Dunărea de Mijloc”
Hotararea nr. 177 din 26.10.2023
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 176 din 26.10.2023
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.09.2023
Hotararea nr. 175 din 26.10.2023
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 174 din 26.10.2023
cu privire la transformarea unui post în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior
Hotararea nr 173 din 28.09.2023
cu privire la: aprobarea rezultatului final obținut de domnul Dumitrescu Florian în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, aprobarea proiectului demanagement elaborat de domnul Dumitrescu Florian și a duratei pentru care se va încheia noul contract de management, precum și cu privire la numirea managerului (directorului) Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”
Hotararea nr 172 din 28.09.2023
cu privire la: aprobarea rezultatului final obținut de domnul Vivi – Viorel PINTEA în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat pentru Centrul Judeţean de Cultură și Artă Olt, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Vivi - Viorel Pintea și a duratei pentru care se va încheia noul contract de management, precum și cu privire la numirea managerului (directorului general) Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr 171 din 28.09.2023
cu privire la aprobarea preturilor unitare pe categorii de lucrari pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public si privat constand in activitatile de intretinere curenta pe timp de vara, intretinere periodica si reparatii curente pe drumurile judetene aflate in administrarea Consiliului Judetean Olt a caror gestiune a fost delegata Societatii OLT DRUM S.A.
Hotararea nr 170 din 28.09.2023
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr 169 din 28.09.2023
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.104/30.06.2022 cu privire la aprobarea liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 168 din 28.09.2023
pentru modificarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare de specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018
Hotararea nr 167 din 28.09.2023
cu privire la: aprobare propunere nominală privind componența actualizată a Comisiei Județene Olt de aplicare a Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului
Hotararea nr 166 din 28.09.2023
cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt
Hotararea nr 165 din 28.09.2023
cu privire la desființarea a două servicii sociale din cadrul Complexului servicii de tip rezidențial pentru copii ”Sf. Mihail” Caracal aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”Sf. Mihail” Caracal, precum și cu privire la modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale din cadrul Complexului servicii de tip rezidențial pentru copii ”Sf. Mihail” Caracal
Hotararea nr 164 din 28.09.2023
cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr 163 din 28.09.2023
cu privire la: aprobarea proiectului „Achiziție microbuze electrice pentru elevii școlilor din județul Olt ” și a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr 162 din 28.09.2023
cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr 161 din 28.09.2023
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna AUGUST 2023
Hotararea nr 160 din 28.09.2023
cu privire la aprobarea înființării centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență” și ”Centrul de Abilitare și Reabilitare”, ca servicii sociale cu cazare fără personalitate juridică în cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Spineni, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Spineni, precum și modificarea organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr 159 din 28.09.2023
cu privire la aprobarea listei produselor care vor fi distribuite și a măsurilor educative aferente care se vor implementa în județul Olt, în cadrul Programului pentru școli al României, în anii școlari din perioada 2023-2027
Hotararea nr 158 din 28.09.2023
pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.122/27.07.2023 cu privire la aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Consiliul JudețeanOlt prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în vederea implementării proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS, cod MySMIS 130963”
Hotararea nr 157 din 28.09.2023
privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 34729/09.12.2022 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, în calitate de lider de parteneriat, și unitățile administrativteritorialedin județele Dolj, Olt și Mehedinți, în vederea implementării proiectului ”Traseu Eurovelo 6 Mehedinți – Dolj – Olt” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, Componenta 11 - Turism și cultură, Investiția I.4. ”Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice”
Hotararea nr 156 din 28.09.2023
privind aprobarea cererii de transmitere a unui imobil teren în suprafață de 300.000 mp din domeniul public al comunei Bălteni, județul Olt, în domeniul public al Județului Olt
Hotararea nr 155 din 28.09.2023
cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt în Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a proiectului ”Creșterea eficienței energetice și a accesibilităților medicale prin extinderea Spitalului Municipal Caracal cu o construcție nouă având regimul de înălțime S+P+E+spațiu tehnic, deasupra ultimului nivel, conectată cu corpul existent C1, printr-o pasarelă desfășurată la toate nivelurile supraterane, în vederea asigurării desfășurării activităților medicale în condiții optime”, numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a proiectului ”Creșterea eficienței energetice și a accesibilităților medicale prin extinderea Spitalului Municipal Caracal cu o construcție nouă având regimul de înălțime S+P+E+spațiu tehnic, deasupra ultimului nivel, conectată cu corpul existent C1, printr-o pasarelă desfășurată la toate nivelurile supraterane, în vederea asigurării desfășurării activităților medicale în condiții optime”, precum și cu privire la desemnarea Secretariatului Comisiei
Hotararea nr 154 din 28.09.2023
cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din subordinea Consiliului Județean Olt, precum și în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „Adrian Băran” Slatina, pentru anul școlar 2023 - 2024
Hotararea nr 153 din 28.09.2023
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Hotararea nr 152 din 28.09.2023
pentru completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016
Hotararea nr 151 din 28.09.2023
cu privire la aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2023 – 2024 al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr 150 din 28.09.2023
cu privire la transformarea unui post în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în treaptă profesională imediat superioară celei deținute
Hotararea nr 149 din 28.09.2023
cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Restaurare și modernizare Corp C1 - Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, comuna Cezieni, sat Cezieni, str. Zambilei, nr.12, județul Olt
Hotararea nr. 148 din 04.09.2023
cu privire la: aprobarea participării Consiliului Județean Olt la Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat prin depunerea proiectului „Achiziție microbuze hibride pentru transportul elevilor din județul Olt” în vederea finanțării ”
Hotararea nr. 147 din 30.08.2023
cu privire la: aprobarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate in aria teritoriala de competenta a Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Olt, aprobarea emiterii licentelor de traseu, precum si cu privire la aprobarea tarifelor de calatorie pentru biletele si abonamentele practicate de operatorii de transport declarati castigatori in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate, in aria teritoriala de competenta a Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Olt, in baza Programului de transport judetean de persoane prin curse regulate, valabil pana la data de 31.12.2028
Hotararea nr. 146 din 30.08.2023
cu privire la aprobarea proiectului „Digitalizarea activității Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci” și a cheltuielilor legate de proiect PROIECT: „Digitalizarea activității Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci” PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA: 7 - Transformare digitală Investiția: I3. - Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice
Hotararea nr. 145 din 30.08.2023
pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 14/26.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți”, aprobat pentru finanțare prinProgramul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotararea nr. 144 din 30.08.2023
cu privire la trecerea unei construcții aflate în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Olt din domeniul public al Județului Olt în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării
Hotararea nr. 143 din 30.08.2023
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Colonești, a unor părți din zona drumului județean DJ 657 B
Hotararea nr. 142 din 30.08.2023
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției, ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale imediat superioare celor deținute
Hotararea nr. 141 din 30.08.2023
cu privire la: aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Vivi – Viorel Pintea – manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,36, aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a procedurii de analizare a noului proiect de management al domnului Vivi – Viorel Pintea – manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de analiză a noului proiect de management al domnului Vivi – Viorel Pintea – manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, a secretariatului comisiei de analiză și a comisiei de soluționare a contestatiilor
Hotararea nr. 140 din 30.08.2023
cu privire la aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Dumitrescu Florian – manager (director) al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,93, aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a procedurii de analizare a noului proiect de management al domnului Dumitrescu Florian – manager (director) al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, precum și cu privire la desemnarea comisiei de analiză a noului proiect de management al domnului Dumitrescu Florian – manager (director) al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, a secretariatului comisiei de analiză și a comisiei de soluționare a contestațiilor
Hotararea nr. 139 din 30.08.2023
cu privire la desemnarea secretarului executiv al Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Olt (COJES)
Hotararea nr. 138 din 30.08.2023
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.35/24.02.2023 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea Complexului de Servicii Persoane Adulte Slatina”
Hotararea nr. 137 din 30.08.2023
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.10/26.01.2023 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea sediului Centrului Militar Județean Olt”
Hotararea nr. 136 din 30.08.2023
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/26.01.2023 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea sediului Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Olt”
Hotararea nr. 135 din 30.08.2023
cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr. 134 din 30.08.2023
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2023 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022
Hotararea nr. 133 din 30.08.2023
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IULIE 2023
Hotararea nr. 132 din 30.08.2023
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale imediat superioare celor deținute
Hotararea nr. 131 din 30.08.2023
cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2023-2024
Hotararea nr 130 din 21.08.2023
pentru modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și ale Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 129 din 27.07.2023
cu privire la: aprobare propuneri nominale privind componența actualizată a Comisiei Județene Olt de aplicare a Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietateastatului
Hotararea nr. 128 din 27.07.2023
cu privire la aprobarea proiectului „Digitalizarea activității Spitalului Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr. 127 din 27.07.2023
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr. 126 din 27.07.2023
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2023
Hotararea nr. 125 din 27.07.2023
pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 - 26.09.2023
Hotararea nr. 124 din 27.07.2023
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 3/28.01.2022 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: ”Construire stație de preepurare cu tratarea apelor reziduale rezultate din activitatea Secției de Boli Infecțioase” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 123 din 27.07.2023
cu privire la: aprobarea proiectului „ DEMOLARE PAVILION INFECTIOASE SI CONSTRUIRE CLADIRE CORP NOU S+P+6E CU DESTINATIA DE SPITAL SI ACTIVITAȚI MEDICALE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ADIACENTE, DOTĂRI, UTILITĂȚI”, la Spitalul Județean de Urgență Slatina și a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr. 122 din 27.07.2023
cu privire la aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Consiliul Județean Olt prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în vederea implementării proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS, cod MySMIS 130963”
Hotararea nr. 121 din 27.07.2023
cu privire la: aprobarea devizului general actualizat pentru faza P.T. aferent obiectivului de investiție “Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina – Pavilion Materno-Infantil”
Hotararea nr. 120 din 27.07.2023
pentru modificarea și completarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 119 din 27.07.2023
cu privire la aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, pentru perioada 14.10.2019 – 14.10.2023
Hotararea nr. 118 din 27.07.2023
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2023
Hotararea nr. 117 din 27.07.2023
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2023
Hotararea nr. 116 din 07.07.2023
cu privire la: aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru dotarea cu echipamente a Centrului de Îngrijire și Asistență Fălcoiu, în vederea finanțării din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
Hotararea nr. 115 din 07.07.2023
cu privire la: aprobarea depunerii proiectului „Restaurare și modernizare Corp C1 - Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni, comuna Cezieni, sat Cezieni, str. Zambilei, nr.12, județul Olt” în vederea finanțării din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
Hotararea nr. 114 din 07.07.2023
pentru îndreptarea unei erori materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 179/22.12.2022 cu privire la: aprobare taxe pentru anul 2023
Hotararea nr. 113 din 07.07.2023
cu privire la: modificarea prețului mediu la grâu pentru anul 2023, stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/22.12.2022
Hotararea nr. 112 din 29.06.2023
pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței volante ”Piața Producătorilor Olteni„ din municipiul Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 133/14.09.2021
Hotararea nr. 111 din 29.06.2023
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 198/29.12.2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt
Hotararea nr. 110 din 29.06.2023
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Slătioara, a unor părți din zona drumului județean DJ 677
Hotararea nr. 109 din 29.06.2023
cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr. 108 din 29.06.2023
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2023 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022
Hotararea nr. 107 din 29.06.2023
cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării finale pentru perioada 14.10.2019-14.10.2023 a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”
Hotararea nr. 106 din 29.06.2023
cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării finale pentru perioada 26.09.2019 - 26.09.2023 a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 105 din 29.06.2023
pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.109/29.07.2013
Hotararea nr. 104 din 29.06.2023
cu privire la încheierea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat nr.13158/38158/24.11.2022 încheiat între Județul Olt și Spitalul Județean de Urgență Slatina în vederea depunerii, respectiv implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina”
Hotararea nr. 103 din 29.06.2023
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MAI 2023
Hotararea nr. 102 din 29.06.2023
cu privire la înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Olt in cadrul Consiliului de Administrație al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”
Hotararea nr. 101 din 29.06.2023
cu privire la menținerea în funcția publică deținută a directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 100 din 29.06.2023
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 99 din 29.06.2023
cu privire la înlocuirea unui membru și actualizarea componenței nominale a Consiliului de administrație al Serviciului Județean de Pază Olt
Hotararea nr. 98 din 29.06.2023
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 97 din 25.05.2023
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr. 96 din 25.05.2023
pentru completarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt
Hotararea nr. 95 din 25.05.2023
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Restaurare și modernizare Corp C1 – Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, comuna Cezieni, sat Cezieni, str. Zambilei, nr.12, județul Olt
Hotararea nr. 94 din 25.05.2023
cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean Olt la Campania ”Ia ATITUDINE, spune STOP VIOLENȚEI și CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI ȘI ALTE SUBSTANȚE PSIHOACTIVE!”, precum și aprobarea în acest sens a încheierii unui Protocol de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Olt
Hotararea nr. 93 din 25.05.2023
cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr. 92 din 25.05.2023
cu privire la: actualizarea Monografiei economico – militare a Judeţului Olt
Hotararea nr. 91 din 25.05.2023
cu privire la aprobarea necesarului anual de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale și jucării pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială-plasament în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Hotararea nr. 90 din 25.05.2023
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2023
Hotararea nr. 89 din 25.05.2023
cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire variantă de circulație peste contracanal pe DJ 648A”
Hotararea nr. 88 din 25.05.2023
cu privire la desființarea unui post contractual vacant în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt
Hotararea nr. 87 din 25.05.2023
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției
Hotararea nr. 86 din 25.05.2023
cu privire la: aprobarea participării Consiliului Județean Olt, în colaborare cu Direcția Județeană de Sport Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt, la organizarea Memorialului ,,Eugen Stanciu” ediția a VI-a
Hotararea nr. 85 din 25.05.2023
pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” în vederea exercitării votului pentru modificarea tarifelor aferente serviciilor de salubrizare de pe raza județului Olt prevăzute în Contractele de delegare nr. 6867/18.06.2018 și nr. 2542/06.12.2021, pentru modificarea Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului Public desalubrizare a localităților din Județul Olt, precum și pentru încheierea unor acte adiționale la contractele de delegare
Hotararea nr. 84 din 25.05.2023
cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2023
Hotararea nr. 83 din 15.05.2023
cu privire la asocierea între Județul Olt și Municipiul Caracal în vederea organizării și finanțării evenimentului Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache” Caracal 2023, Ediția a XIII-a și aprobarea contractului de prestăriservicii ce va fi încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache” Caracal 2023, Ediția a XIII-a
Hotararea nr. 82 din 15.05.2023
cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr. 81 din 27.04.2023
cu privire la modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 80 din 27.04.2023
cu privire la darea in folosinta gratuita Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Matei Basarab" al judetului Olt a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al Judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean Olt
Hotararea nr. 79 din 27.04.2023
cu privire la darea in administrarea Serviciului de Ambulanta Judetean Olt a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al Judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean Olt
Hotararea nr. 78 din 27.04.2023
privind declararea de interes public județean a unor construcții situate în comuna Dobroteasa, str. Principală, nr. 39, județul Olt
Hotararea nr. 77 din 27.04.2023
pentru modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina precum și pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.41/28.02.2023
Hotararea nr. 76 din 27.04.2023
cu privire la înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Olt și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Olt
Hotararea nr. 75 din 27.04.2023
cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 74 din 27.04.2023
cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Olt în calitate de membru supleant în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 73 din 27.04.2023
cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr. 72 din 27.04.2023
cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Refacere drum județean DJ 657B,km 2+850, localitatea Bărăști, satul Mereni”
Hotararea nr. 71 din 27.04.2023
cu privire la aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2023
Hotararea nr. 70 din 27.04.2023
cu privire la: aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2023
Hotararea nr. 69 din 27.04.2023
cu privire la acordarea în anul 2023 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt
Hotararea nr. 68 din 27.04.2023
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2023
Hotararea nr. 67 din 27.04.2023
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2023
Hotararea nr. 66 din 30.03.2023
cu privire la desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Olt
Hotararea nr. 65 din 30.03.2023
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2021 cu privire la: aprobarea delegării gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 64 din 30.03.2023
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 63 din 30.03.2023
cu privire la trecerea unei construcții aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt din domeniul public al Județului Olt în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării
Hotararea nr. 62 din 30.03.2023
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, precum și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției
Hotararea nr. 61 din 30.03.2023
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Hotararea nr. 60 din 30.03.2023
cu privire la aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt,aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Olt
Hotararea nr. 59 din 30.03.2023
cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Stație de epurare Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, sat Greci, comuna Schitu, județul Olt“
Hotararea nr. 58 din 30.03.2023
pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, precum și pentru aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ
Hotararea nr. 57 din 30.03.2023
pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, precum și pentru aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 56 din 30.03.2023
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 55 din 30.03.2023
cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina”
Hotararea nr. 54 din 30.03.2023
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2023
Hotararea nr. 53 din 30.03.2023
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2023
Hotararea nr. 52 din 30.03.2023
cu privire la: aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru anul 2023
Hotararea nr. 51 din 30.03.2023
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2023
Hotararea nr. 50 din 30.03.2023
cu privire la aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”, respectiv comuna Redea
Hotararea nr. 49 din 30.03.2023
cu privire la aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare „Oltul” pe anul 2023
Hotararea nr. 48 din 30.03.2023
cu privire la: aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2022
Hotararea nr. 47 din 30.03.2023
cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr. 46 din 30.03.2023
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna FEBRUARIE 2023
Hotararea nr. 45 din 24.02.2023
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Demolare pavilion infecțioase și construire clădire corp nou S+P+6E cu destinația de spital și activități medicale, amenajări exterioare adiacente, dotări, utilități“ la Spitalul Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 44 din 24.02.2023
pentru aprobarea Planului strategic de dezvoltare a Spitalului Judeţean de Urgență Slatina, pentru perioada 2023 - 2027
Hotararea nr. 43 din 24.02.2023
cu privire la modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2023
Hotararea nr. 42 din 24.02.2023
cu privire la avizarea Regulamentului privind amplasarea constructiilor, Instalatiilor in zona drumurilor publice din Municipiul Caracal
Hotararea nr. 41 din 24.02.2023
cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotararea nr. 40 din 24.02.2023
cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2023
Hotararea nr. 39 din 24.02.2023
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 168/26.10.2017 cu privire la: aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat
Hotararea nr. 38 din 24.02.2023
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016 cu privire la aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat
Hotararea nr. 37 din 24.02.2023
cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2023 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt
Hotararea nr. 36 din 24.02.2023
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2023
Hotararea nr. 35 din 24.02.2023
cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea Complexului de Servicii Persoane Adulte Slatina”
Hotararea nr. 34 din 24.02.2023
cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2023
Hotararea nr. 33 din 24.02.2023
cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive interne și internaționale, in anul 2022
Hotararea nr. 32 din 24.02.2023
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Bârza, a unor părți din zona drumului județean DJ 644
Hotararea nr. 31 din 24.02.2023
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 30 din 24.02.2023
cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ
Hotararea nr. 29 din 24.02.2023
cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 28 din 24.02.2023
pentru modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016
Hotararea nr. 27 din 26.01.2023
cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2023
Hotararea nr. 26 din 26.01.2023
pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul CabinetelorPreședintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2023
Hotararea nr. 25 din 26.01.2023
pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, începând cu data de 01.01.2023
Hotararea nr. 24 din 26.01.2023
cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotararea nr. 23 din 26.01.2023
cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2023 si estimări pe anii 2024-2026
Hotararea nr. 22 din 26.01.2023
cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiția „Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”,str. Centura Basarabilor nr. 8, municipiul Slatina, județul Olt
Hotararea nr. 21 din 26.01.2023
cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Instalații de detecție, semnalizare și avertizare pentru pavilioanele 2,3 și 5 în vederea obținerii autorizației ISU” pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 20 din 26.01.2023
cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Construire scară acces Pavilion 6 pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci”
Hotararea nr. 19 din 26.01.2023
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Iancu Jianu, a unor părți din zona drumului județean DJ 643
Hotararea nr. 18 din 26.01.2023
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Implementarea pompelor de căldură în sistem de încălzire alternativ” la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotararea nr. 17 din 26.01.2023
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Stație de epurare Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, sat Greci, comuna Schitu, județul Olt“
Hotararea nr. 16 din 26.01.2023
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026
Hotararea nr. 15 din 26.01.2023
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drum județean DJ 703C, km 45+623-km 57+223, L=11,600 km, comuna Cungrea (intersecție DJ 703D)-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotararea nr. 14 din 26.01.2023
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii: ,,Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L = 6,011 km, Potcoava-Perieți”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotararea nr. 13 din 26.01.2023
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drum județean DJ 643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balș, Județul Olt” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotararea nr. 12 din 26.01.2023
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2023
Hotararea nr. 11 din 26.01.2023
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotararea nr. 10 din 26.01.2023
cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea sediului Centrului Militar Județean Olt”
Hotararea nr. 09 din 26.01.2023
cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea sediului Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Olt”
Hotararea nr. 08 din 26.01.2023
cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina - Pavilion Medicală”
Hotararea nr. 07 din 26.01.2023
cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiție “ Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”
Hotararea nr. 06 din 26.01.2023
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2024-2026
Hotararea nr. 05 din 26.01.2023
cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2023
Hotararea nr. 04 din 26.01.2023
cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2023
Hotararea nr. 03 din 26.01.2023
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2023
Hotararea nr. 02 din 26.01.2023
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2022
Hotararea nr. 01 din 09.01.2023
cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2023 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei