Home
Sedința ordinară C.J. Olt - 24 octombrie 2019
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 24 octombrie 2019
Dispoziția nr. 423/17.10.2019 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 11754 /17.10.2019 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare convocate pentru data de 24 octombrie 2019
Proiectul de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru rezultate deosebite în domeniul culturii pe anul 2019
Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna SEPTEMBRIE 2019
Proiectul de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi vacante, desființarea și înființarea unui post în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Florian DUMITRESCU pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ și a duratei contractului de management, încetarea contractului de management al managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, precum și cu privire la numirea managerului (directorului) Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.09.2019
Proiectul de hotărâre cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt
Proiectul de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019
Proiectul de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2019-2020
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, Reabilitare și Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina, cu principalii indicatori tehnico - economici revizuiți
Proiectul de hotărâre cu privire la transformare posturi aferente personalului contractual în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și ale unor servicii sociale din structura direcției
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele şcolare de specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018
PROIECT H O T Ă R Â R E cu privire la: înlocuirea unor membri ai echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt
Proiectul de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, completarea art.18 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la aprobarea Planului de școlarizare, pentru anul școlar 2019 – 2020, al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil (apartament-birouri) aflat în domeniului public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt
Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
HOTĂRÂRE – PROIECT – cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt
Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune a unor spații cu destinația de cabinete medicale, aparținând domeniului privat al Județului Olt, situate în municipiul Slatina, strada Aleea Tineretului, nr. 1
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobare organigramă și stat de funcții pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt
Proiectul de Hotărâre cu privire la concesionarea fără licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, aparținând domeniului privat al Județului Olt
Propunere de suplimentare a ordinii de zi a sedintei ordinare a CJ Olt din data de 24 octombrie 2019
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 12014 din 23.10.2019 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectului de hotărâre înscris pe Suplimentarea Proiectului ordinii de zi
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Demolare corpuri C1 si C2 si construire Casa de tip familial" in municipiul Caracal, strada Mircea Voda, nr. 82, judetul Olt
Procesul-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată din data de 10.10.2019
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei